Trump blaast de American Dream nieuw leven in

Americans have elected Donald Trump their next President. The campaign process was tough even during the primaries, as candidates of the same party competed against each other. It became tougher when Trump and Hillary Clinton were nominated to represent their respective parties for the final election process.

De Amerikanen hebben Donald Trump als hun volgende President gekozen. De verkiezings campagne was vanaf het begin al lastig, omdat kandidaten van dezelfde partij elkaars concurrenten waren. Het werd moeilijker toen Trump en Hillary Clinton waren genomineerd om hun respectievelijke partijen voor het beslissende verkiezings proces te vertegenwoordigen.

The unexpected became a reality, and Trump, who was criticized over rhetoric he used during the campaign, won the election.

Wat men niet had verwacht werd realiteit, en Trump die om zijn retorie werd bekritiseerd gedurende de campagne, won de verkiezingen.

Among the most contentious things that people found disturbing during his campaign were his statements about Muslims and Islam. Such statements are not appropriate under any circumstances. 

De meeste kritiek was er op zijn omstreden uitspraken over moslims en de islam gedurende zijn campagne. Dergelijke uitspraken zijn onder geen beding gepast.

However, a very recent statement of Trump’s after the election was quite pleasing. He blamed the mainstream media in the US for creating fear among Muslims in his country.

Echter, een recente uitspraak van Trump na de verkiezingen stelt tevreden, hij gaf de schuld van de mainstream media in de VS voor het creëren van angst onder de moslims in zijn land.

It is important for him to correct his erroneous remarks, and I hope he will continue to do so once he starts his official duty. What I believe is that Trump is not against Islam, but against bigotry. It is fair for him to fear a bigoted mindset, because according to radicals, there is no right to life for non-Muslims.

Het is belangrijk dat hij zijn verkeerde opmerkingen corrigeert, en ik hoop dat hij dit zal blijven doen wanneer hij officieel als  President aantreedt. Wat ik denk is dat Trump niet tegen de islam is, maar tegen kwezelarij. Het is terecht dat hij de mentaliteit van de kwezels vreest, omdat volgens de radicalen de niet-gelovigen geen recht hebben om te leven.

This false belief system, which has no place in the Quran, is against not only non-Muslims but also those promoting women’s rights, art, beauty, love or science. Therefore, it is crucial to present to him and the American people the accurate Islam in the Quran. 

Dit verkeerde geloofssysteem, dat geen plek heeft in de Qur’an, is niet alleen tegen niet-gelovigen maar ook tegen vrouwen rechten, kunst, schoonheid, liefde en wetenschap. Daarom is het cruciaal om hem, en het Amerikaanse publiek, de juiste islam van de Qur’an te presenteren.

It would be excellent if he assigned a Muslim advisor to inform him about the beauty of Islam and to show how divorced the radicals are from the Quranic values. I am certain that this would have a very positive influence on the new US administration.

Het zou uitstekend zijn als hij een islamitische adviseur zou aanwijzen om hem te informeren over de schoonheid van de islam, en om te laten zien hoe ver verwijderd de radicalen zijn van de morele waarden van de Qur’an. Ik ben ervan overtuigd dat dit een heel positieve invloed zal hebben op de nieuwe Amerikaanse regering.

Furthermore, the Muslim world will be very appreciative if Trump emphasizes that what he actually opposes is not Islam itself, but the violence and terrorism perpetrated in the name Islam. 

Bovendien zal de islamitische wereld het zeer waarderen als Trump benadrukt dat hij niet tegen de islam zelf is maar tegen het geweld en terrorisme dat in naam van de islam wordt gepleegd.

It is also worth mentioning the message of unity he conveyed in his acceptance speech, and the fact that he worked with people from different ethnic backgrounds and of different faiths.

Het is ook van belang om de boodschap van eenheid te benoemen, die hij uitsprak in zijn toespraak na zijn overwinning, en het feit dat hij werkte met mensen van verschillende etnische achtergronden en verschillende geloven.

Most US analysts believe the primary reason behind the election result was people’s accumulated frustration with the establishment in the US and their desire to change the status quo. 

De meeste Amerikaanse analisten denken dat de voornaamste reden voor deze verkiezingsuitslag de opgekropte frustratie is over de Amerikaanse regering, en hun verlangen naar verandering.

The American people are wondering why the US is involved in so many conflicts and is continuously establishing military bases abroad instead of dealing with internal affairs. Middle East nations are also not pleased with US military operations in the region. Had Clinton been elected, then the US policy would most likely continue to be hawkish, and military action would very likely escalate.

Het Amerikaanse publiek vraagt zich af waarom de VS bij zo veel conflicten is betrokken, en door blijft gaan met militaire bases te vestigen in het buitenland, in plaats van zich bezig te houden met binnenlandse aangelegenheden. De landen in het Midden-Oosten zijn ook niet te spreken over de militaire acties die in de regio worden uitgevoerd. Als Clinton was herkozen, dan zou de VS politiek waarschijnlijk nog steeds havikachtig zijn gebleven en zouden de militaire acties vermoedelijk geëscaleerd zijn.

Good US relations with Russia, Turkey and Islamic countries will bring new enthusiasm to act on the side of peace.

Goede VS relaties met Rusland, Turkije en de Islamitische landen zal nieuw enthousiasme brengen voor vrede

It seems that Trump will adopt the opposite policy; he criticized the current administration for spending US$6 trillion on wars in the Middle East, with which, he said, they could have rebuilt America twice. He also added that hundreds of thousands of lives were lost on both sides. 

Het lijkt erop dat Trump een tegenovergestelde politiek zal voeren; hij bekritiseerde de huidige regering voor het uitgeven van 6 triljoen dollar aan oorlogen in het Midden-Oosten, waarvan hij zegt dat ze daarmee Amerika twee keer mee zouden hebben opgebouwd. Hij voegde er ook aan toe dat dit honderdduizenden levens aan beide zijden heeft geëist.

When we go back to Trump’s acceptance speech, we see a president who would like to enjoy good relations with foreign countries and who prefers to be good to them. This brings to mind relations with Russia. 

Als we terugkijken op de overwinnings toespraak van Trump, dan zien we een President die graag goede betrekkingen wil aangaan met het buitenland en hen vriendelijk wil benaderen. Dit doet denken aan goede betrekkingen met Rusland.

It is quite a surprise to have an American president-elect willing to have good relations with Putin and Russia. This is a good opportunity both countries can benefit from; for example, sanctions against Russia imposed by the US and the EU may be lifted, since they exacerbate the economies of all states involved.

Het is nogal verrassend om een aanstaande Amerikaanse President te zien die bereid is om goede betrekkingen aan te gaan met Putin en Rusland. Dit is een goede kans waar beide landen van zouden kunnen profiteren; de sancties die de VS en de EU tegen Rusland heeft opgelegd zouden opgeheven kunnen worden, aangezien deze een slechte invloed hebben op alle betrokken economieën.

The US-Russian alliance in the Middle East would help solve the crisis in Syria and Iraq. Not only with Russia, but having close ties also with Turkey and Iran would be essential to make things right in the region. 

Een Amerikaans-Russische samenwerking in het Midden-Oosten zou een oplossing kunnen bieden voor de crisis in Syrië en Irak. Niet alleen met Rusland, ook een goede samenwerking met Turkije en Iran zou essentieel kunnen zijn voor oplossingen in de regio. 

Turkish President Erdogan and Prime Minister Yildirim congratulated Trump on winning the election and presented their desire to improve their relations, which have been very tense lately.

De Turkse President Erdogan en Premier Yildirim feliciteerden Trump met zijn verkiezings overwinning en hebben aangeboden om hun betrekkingen te verbeteren, die de laatste tijd nogal gespannen waren.

The primary cause of disturbance has been the US administration’s military support of the PYD in Syria, which is affiliated with the terrorist organization PKK. 

De grootse reden voor ergernis was de militaire steun van de Amerikaanse regering voor de PYD in Syrië, die verbonden is aan de terroristische organisatie PKK. 

Another important factor is the current administration’s ignoring Turkey’s request for the extradition of Gulen, whom Turkey holds responsible for the July 15 coup attempt.

Een andere belangrijke factor is de weigering van de huidige regering van het verzoek van Turkije om uitlevering van Gulen, die verantwoordelijk wordt gesteld voor de couppoging van 15 juli. 

Top Turkish officials believe they will mend the broken ties with the US, and Trump will be more willing to listen to Turkey’s requests. Trump’s positive stance on President Erdogan’s invitation to Turkey is an important development.

Turkse top ambtenaren denken dat de verbroken betrekkingen met de VS  hersteld zullen worden, en dat Trump bereid zal zijn om meer naar verzoeken van Turkije te luisteren. Trump’s positieve houding ten opzichte van de uitnodiging van President Erdogan voor een bezoek aan Turkije is een belangrijke ontwikkeling.

On the other hand, Iran, another key player in the region, is having some doubts regarding how Trump may act in office vis-à-vis the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 

Aan de andere kant, is Iran een ander sleutel figuur in de regio, die enige twijfel heeft over hoe Trump zal handelen als hij President is, betreffende de bepalingen van het JCPOA.

He was not in favor of this nuclear agreement during his campaign, but has changed his tone after he won, stating he would only renegotiate the agreement. Additionally, former New York mayor and Trump supporter Rudy Giuliani confirmed that Trump plans to keep the contract. 

Hij stond niet positief tegen deze nucleaire overeenkomst gedurende zijn campagne, maar heeft zijn toon veranderd nadat hij gewonnen had, hij deelde mee dat hij alleen opnieuw zou onderhandelen over de overeenkomst. Bovendien bevestigde Rudy Giulliani, voormalig burgemeester van New York en Trump supporter, dat Trump van plan is om zich aan de overeenkomst te houden.

Besides, abrogating this contract would not benefit the US, either, since it may spark an anti-American reaction in Iran. 

Bovendien zou een intrekking van deze overeenkomst  de VS niet ten goede komen. Aangezien het een anti-Amerika reactie zou kunnen aanwakkeren in Iran.

Iranians should also be at ease as the EU’s foreign policy chief, Federica Mogherini, told CNN on Nov. 9 that the JCPOA “is not a bilateral agreement between the US and Iran. […] It’s a multilateral agreement that we have negotiated […] enframed into a UN Security Council resolution, actually more than one”. 

De Iraniers kunnen ook gerust zijn omdat de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en defensiebeleid van de EU, Federica Mogherini, op 9 november aan CNN heeft verklaard dat de JCPOA “geen bilaterale overeenkomst is tussen de VS en Iran. […] Het is een multilaterale overeenkomst die aangenomen is in een VN resolutie, in feite meer dan een”.

Good US relations with Russia, Turkey and Islamic countries will bring new enthusiasm to act on the side of peace. 

Goede VS betrekkingen met Rusland, Turkije en de Islamitische landen zal positief zijn om vrede te bereiken.

Hopefully, Trump’s presidency will help him re-build the religious America with the idea of reviving the American dream that Americans have been longing for.

Hopelijk zal het presidentschap van Trump een bijdrage leveren om Amerika weer religieus te maken met het idee van nieuw leven inblazen van de American Dream, waar de Amerikanen zo lang naar hebben verlangd.

2016-12-14 20:38:38

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top