VROME CHRISTENEN ZOUDEN DEZE VRAGEN AAN DE PAUS MOETEN STELLEN

Met de recente verklaring waarin ze de aan de hele wereld bekendmaakten dat ze een gematigde kijk hebben op de evolutietheorie van Darwin, stelt het Vaticaan dat het geloof in de schepping in het Christendom en biologische ontwikkeling complementair zijn. Met deze stelling die het denkbeeld van de Paus over Darwin aangeeft, heeft het Vaticaan; het symbool van het Christendom, blijk gegeven van een verwonderlijke en zelfs verontrustende aanmoediging.

Ondanks dat deze verklaring nooit in overeenstemming kan zijn met geloof in Allah (God)en Christendom, moet aan het licht komen of deze uiterst verontrustende verklaringen bij het Vaticaan horen of niet. En daarom ZOUDEN VROME CHRISTENEN DEZE VRAGEN AAN DE PAUS MOETEN STELLEN:

1. De hele christelijke en islamitische wereld wachten op de terugkeer van Jezus (vzmh). Wanneer de Profeet Jezus komt, zult u dan in staat hem recht in de ogen te kijken en zeggen: “Jij bent door evolutie ontstaan”?

2. Allah nam de Profeet Jezus (vzmh)tot hem op. Hoe legt u zijn tweede komst naar de Aarde uit d.m.v. evolutie?

3. Zijn Gabriël [Jibril (vzmh), Michaël (Mikhail (vzmh)) en al de ander engelen die in het Nieuwe Testament en alle andere heilige boeken worden genoemd volgens uw geloof door evolutie ontstaan?

4. Zijn de jinn die in de Bijbel en de Koran worden genoemd ontstaan door evolutie?

5. Is de Satan ook door evolutie ontstaan?

6. Is de staf van Mozes (vzmh), die onmiddellijk veranderde in een levende slang die het vermogen had tot vermenigvuldiging, ontstaan door evolutie?

7. Is de vogel die de Profeet Jezus(vzmh) van klei maakte en tot leven bracht door erin te blazen door evolutie ontstaan? (Koran 3:49)

Vrome Christenen en de pers zouden deze vragen aan de Paus moeten stellen. Slechts de antwoorden op al deze vragen zullen geldigheid zijn voor oprechte gelovige mensen. De pers zou deze antwoorden als de verklaring van het Vaticaan moeten accepteren, en niet de verklaringen die namens het Vaticaan zijn gegeven. Derhalve zou men, zonder op de antwoorden op deze vragen te wachten, geen geloof moeten hechten aan verklaringen die in een aantal persberichten verschijnen als zijnde de verklaring van de Paus over de evolutie.

Als deze verklaringen waarvan men beweert dat het Vaticaan ze heeft gedaan echter waar zouden zijn, dan duikt de volgende conclusie op: vrijmetselarij en atheïstische zionisten oefenen druk uit op het pausdom. Als een dergelijke druk door vrijmetselaars en atheïstische zionisten waar zou zijn, en de Paus zou worden belemmerd in het steunen van de feiten, dan is de situatie uitermate ernstig. Dit betekent simpelweg dat de Darwinistische dictatuur geen grenzen kent. De conclusie is dan dat het Vaticaan een instrument is van dit smerige complot en simpelweg verhinderd de feiten te steunen en eerlijkheidshalve te vertellen.

Het is echter een vastgesteld feit dat mensen over de hele wereld beseffen dat de evolutie bedrog is, ondanks de smerige complotten van Darwins autocratie. Ze hebben vernomen dat het aantal opgegraven fossielen 100 MILJOEN heeft overschreden en daarvan is GEEN ENKELE EEN OVERGANGSVORM. Ze hebben het bewijs gezien dat deze allemaal tot in de perfectie gecreëerde levende wezens zijn, met perfecte eigenschappen, waaronder sommigen LEVENDE FOSSIELEN daterend van miljoenen jaren geleden vertegenwoordigen. Mensen hebben deze bewijzen zelf onderzocht. Ze hebben duidelijk gezien dat de voorspelling die Darwin 150 jaar geleden maakte is uitgekomen. 150 jaar geleden deed Darwin de volgende voorspelling in zijn boek genaamd ‘The Origin of Species’:

... Als alle soorten afstammen van andere soorten d.m.v. onwaarneembare kleine overgangsstadiums, waarom zien we dan niet overal ontelbare overgangsvormen? Waarom is de hele natuur niet in wanorde, maar goed gedefinieerd?

Maar, als volgens deze theorie talloze overgangsvormen moeten hebben bestaan, waarom vinden we deze niet in ontelbare aantallen in de aardkorst? Waarom is dan niet elke geologische vorming en iedere stratum (laag) vol met tussenliggende schakels? Geologie onthult zonder twijfel niet een dergelijk geleidelijk fijne overgang van een organische keten; en dit is, misschien, de meest voor de hand liggende en belangrijkste tegenwerping die tegen mijn theorie naar voren kan worden gebracht.[i]

In deze verklaring geeft Darwin toe dat overgangsvormen niet bestaan en dat deze theorie ten onder zou gaan in het geval dit aan het licht zou komen. Hedendaags, in de 21e eeuw, zijn 100 MILJOEN FOSSIELEN OPGEGRAVEN EN DAARVAN IS NIET EEN FOSSIEL VAN EEN OVERGANGSVORM. Bijna de hele aarde is blootgelegd. En als het mogelijk zou zijn dat nog eens 100 MILJOEN ANDERE FOSSIELEN ZOUDEN WORDEN OPGEGRAVEN, DAN NOG ZOU ER GEEN ENKELE FOSSIEL VAN EEN OVERGANGSVORM WORDEN BLOOTGELEGD. Dat is omdat de EVOLUTIETHEORIE een bedrog is, het is het GROOTSTE MASSABEDROG VAN DE GESCHIEDENIS dat de gehele wereld de laatste 150 jaar heeft beïnvloed.

Mensen weten al dat ER NIET ZOIETS DERGELIJKS BESTAAT ALS EEN TUSSENVORM FOSSIEL, dat PROTEINEN NIET DOOR TOEVAL ZIJN ONTSTAAN, dat ALLE SCHEDELS die Darwinisten als bewijs voor de denkbeeldige evolutie van de mens proberen aan te tonen BEDROG ZIJN. Mensen weten ook dat Darwinisten vervalsen, dat ZE NEP FOSSIELEN MAKEN, en er geen vergrijp in zien deze ten toon te stellen in musea. Mensen weten al dat wat naar voren werd gebracht als overgangsvormen slechts speculaties zijn, gemaakt over uitgestorven soorten. Vandaar dat mensen geen geloof hechten aan de leugens over evolutie. Dat het Vaticaan de evolutietheorie accepteert en kerken conferenties over evolutie organiseren zal niets aan dit feit veranderen. Vandaag de dag is het aantal mensen in Turkije dat in evolutie gelooft vijf procent, terwijl dit in de Verenigde Staten 21 procent is [ii], en in Engeland, Darwins land van oorsprong, slechts 25 procent [iii]. Terwijl dit percentage meer en meer toeneemt, is de mens getuige van de weerlegging en verdwijning van de evolutietheorie, de aantrekking naar het geloof en het zich naar de Almachtige Allah te keren, de Schepper van alles uit niets.

De complotten van vrijmetselaren en atheïstische zionisten hebben zich absoluut tegen henzelf gekeerd.

Engelen in de Bijbel:

Daniel 8: 16 -17 En ik hoorde tussen Ulai de stem van een mens, die riep en zeide: "Gabriel, geef deze het gezicht te verstaan."
En hij kwam naast de plaats, waar ik stond; en toen hij kwam, verschrikte ik, en viel op mijn aangezicht...
Daniel 9:21 Toen ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël,die ik in het begin in een gezicht gezien had, snel gevlogen, mij aanrakende, omtrent de tijd van het avondoffer.
Lukas 1:19 En de engel antwoordde en zeide: "Ik ben Gabriël die voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen.»
Lukas 1:26-27 En in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galiléa, genaamd Nazareth; tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
Judas 1:9 Maar Michaël, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen...

Jinn in de Bijbel:

Deuteronomium, 32:17 Zij hebben aan de duivelen geofferd, niet aan God; aan de goden, die zij niet kenden; nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor wie uw vaders niet geschrokken zijn.
Psalm 106:37 Daarenboven hebben zij hun zonen en hun dochters aan de duivelen geofferd.
Mattheus 9:32 Als deze nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot Hem een mens, die stom en van de duivel bezeten was.
Mattheus 9:33 En toen de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende: "Er is nooit iets dergelijks gezien in Israël."
Mattheus 9:34 Maar de Farizeeën zeiden: "Hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen."
Lukas 11:15 Maar sommigen van hen zeiden: "Hij werpt de duivelen uit door Beëlzebub, de overste der duivelen."
Lukas 11:19 En indien Ik door Beëlzebub de duivelen uitwerp, door wie werpen uw zonen ze uit? Daarom zullen dezen uw rechters zijn.
Lukas 11:20 Maar indien Ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.
Lukas 9:1 Toen Jezus zijn twaalf discipelen samengeroepende hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over alle duivelen, en om ziekten te genezen.
Lukas 8:31 En zij (duivelen)baden Hem, dat Hij hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen.
Mattheus 17:18 En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af.

Satan in de Bijbel:

1. Kronieken 21:1 Toen stond de satan op tegen Israël en hij porde David aan, dat hij Israël telde.
Job 2:7 Toen ging de satan uit van het aangezicht des Heeren, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn schedel toe.
Mattheus 4:10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.
Markus 3:26 En indien de satan tegen zichzelf opstaat, en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde.
Markus 1:13 En hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht door de satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden hem.
Lukas 22:31 En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet de satan heft ulieden zeer begeerd om te ziften als tarwe.
Romeinen 16:20 En de God des vredes zal de satan welhaast onder uw voeten verpletteren.De genade van onze Jezus Christus zij met u.
2 Corinthians 2:10 Opdat de satan over ons geen voordeel krijge; want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
1 Timotheus 5:15 Want enigen hebben zich reeds afgewend achter de satan. 

____________________________________

[i] Charles Darwin, The Origin of Species, pp. 172, 280
[ii] http://wwrn.org/article.php?idd=30275
[iii] Guardian, 2 February 2009, Riazat But, "Only 25% of Britons believe Darwin's
theory of evolution"
  

2009-04-22 22:24:20

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."