CHARLES DARWIN’S VERDRAAIDE VISIE DIE, DE KAUKASIËRS UITGEZONDERD, IEDEREEN ALS “ANTHROPOMORFE APEN EN TOT EEN LAGER RAS BEHOREND” BESTEMPELDE

De meeste mensen weten slechts weinig over de racistische kant van de evolutietheorie. Volgens de visies, die Darwin in dit boek naar voren brengt, vertegenwoordigen de menselijke rassen verschillende stadia van evolutie, en sommige rassen zijn verder geëvolueerd en ontwikkeld dan andere. Sommige staan zelfs zo ongeveer op dezelfde hoogte als apen.

Darwin beweerde dat de “strijd tot overleven” ook van toepassing was op de menselijke rassen. “Uitverkoren rassen” kwamen als winnaars uit die strijd. Volgens Darwin waren die uitverkorenen de Kaukasiërs, terwijl hij onwijselijk de andere volkeren waartegen Europeanan vochten, en daarbij vooral de Turken, als “half-apen” bestempelde. Dergelijke onzin van Darwin, waarbij elke wetenschappelijke basis ontbreekt, beperkte zich niet tot enkel deze irrationele en onlogische beweringen. In het licht van zijn eigen verwrongen manier van denken beschreef hij alle niet-Europese rassen, en zelfs vrouwen, als half-apen.

Volgens Darwins onzinnige ideeën zouden sommige rassen “bevoorrecht” zijn geweest tijdens het denkbeeldige proces van evolutie. Hij benadrukte dit verschrikkelijke idee zelfs in de titel van zijn boek Over het Ontstaan van Soorten. De volledige titel van dat boek, waarin Darwin zijn onwetenschappelijke beweringen doet, luidt: Over het Ontstaan van Soorten door middel van Natuurlijke Selectie, of het Behoud van Bevoordeelde Rassen in de Strijd om het Leven.

DARWIN PLAATSTE DE INHEEMSE BEVOLKING VAN AUSTRALIË EN NEGROÏDE VOLKEREN OP HETZELFDE NIVEAU ALS GORILLA’S.

Volgens Darwins onwetenschappelijke beweringen waren de Kaukasiërs het bevoorrechte ras. Aziaten en Afrikanen waren achterop geraakt in de strijd tot overleven. Hij zag hen eigenlijk helemaal niet als mensen. Zijn boek De Afstamming van de Mens bevat een aantal racistische profetieën. Volgens zijn eigen verdraaide logica kende hij aan onder meer negroïde rassen en aan de oorspronkelijke inwoners van Australië dezelfde status als gorilla’s toe, en hij ging verder met de stelling dat deze rassen met de tijd uitgeroeid zouden worden door de “beschaafde rassen”:

In een toekomstig tijdperk, niet zo heel ver verwijderd wanneer in eeuwen wordt gemeten, zullen de beschaafde mensenrassen bijna zeker de wilde rassen over de gehele wereld hebben uitgeroeid en verdrongen. Tegelijkertijd zullen de antropomorfe apen... zonder twijfel ook zijn uitgeroeid. De onderbreking zal dan nog groter zijn geworden; want ze zal optreden tussen de mens in een beschaafdere staat, naar wij mogen hopen, dan de Kaukasiër, en een of andere aap zo laag als een baviaan, in plaats van zoals nu tussen de neger of Australiër en de gorilla.”
(Origineel uit: Charles Darwin, The Descent of Man, 2nd edition, New York, A L. Burt Co., 1874, p. 178
Vertaling uit: Charles Darwin, De Afstamming van de mens en selectie in relatie tot sekse, Uitgeverij Nieuwezijds, 2002, p. 201-202, vertaald door Ludo Hellemans)

Deze afgrijselijke ideeën, die geen enkele wetenschappelijke fundering hebben en die enkel het product zijn van Darwins sinistere logica, werden onmiddellijk aangenomen en toegepast door bepaalde kringen. Deze gedachtegang, die verschillende rassen doorheen de jaren tot slaven maakte, die meedogenloos deze mensen exploiteerde, die hen tot armoede veroordeelde en zelfs velen onder hen de dood injaagde, die hen letterlijk als dieren behandelde en zelfs zo ver ging als het hen tentoonstellen in kooien, was in zijn wrede en meedogenloze praktijken onvermijdelijk gebaseerd op het Darwinisme. Darwins leugen dat de Kaukasiërs superieur waren ten opzichte van andere rassen leidde tot onvoorstelbaar lijden door de generaties heen en tot het begaan van vele handelingen van wreedheid die een zwarte plek achterliet in de geschiedenis van vele Europese maatschappijen.

 
 
HET RACISME DAT NEGROÏDE VOLKEREN ALS APEN ZAG"
 
Deze illustratie is een afspiegeling van de Sociaal Darwinistische theorie die zich ontwikkelde in de 19e eeuw. Een chimpansee, een gorilla, een oerang oetang en een “neger” worden afgebeeld op de takken van een boom. Deze weerzin-wekkende haat tegenover volkeren met een donkere huid, beschreven als een inferieur ras, vertegenwoordigt de fundamentele ideologie van het Darwinisme.

DARWIN’S ONWETENSCHAPPELIJKE BEWERINGEN OVER DE TURKEN

Darwin rekende de Turkse natie mee bij diegenen die hij inferieur achtte. Darwin wist natuurlijk wel dat de Islamitische Turkse natie helemaal geen “achterlijke” was. Hij wist ook dat het grote beschavingen en een grote cultuur en morele waarden had gevestigd, vooral in de vorm van het Ottomaanse Rijk. Hij wist dat de Turken en andere Islamitische naties vergevorderd waren op vlak van wetenschap, geneeskunde, technologie en sociale orde, en Europa achterliep. Maar in het licht van zijn eigen zwakke redeneringvermogen verkoos hij toch om naar de Turkse natie als zijnde “achterlijk” te verwijzen en het ook zo af te beelden.

De belangrijkste reden achter dit opzettelijke racisme van Darwin was om het 19e eeuwse Europese imperialisme te dienen. De toenmalige Europese staten waren bezig het Ottomaanse Rijk te fragmenteren en onder zichzelf te verdelen. Door de Turkse Natie, het belangrijkste element in het Ottomaanse Rijk, als “achterlijk” af te schilderen, vormde Darwin in zijn eigen sinistere logica een mythe, die een zekere legitimiteit gaf aan het imperialistische plan.

“Ik zou kunnen aantonen dat het gevecht van natuurlijke selectie veel gedaan heeft en nog zal doen voor de vooruitgang van beschaving dan dat je lijkt te willen toegeven. Herinner de risico’s, die de naties van Europa liepen, niet zoveel eeuwen geleden, RISICO OP OVERMEESTERD TE WORDEN DOOR DE TURKEN, EN HOE BELACHELIJK ZO’N IDEE NU IS!

DE  BESCHAAFDERE, ZOGENAAMDE KAUKASISCHE RASSEN HEBBEN DE TURKEN TOTAAL VERSLAGEN IN DE STRIJD OM HET BESTAAN. WAT EEN EINDELOOS AANTAL LAGERE RASSEN ZULLEN NIET GEËLIMINEERD WORDEN DOOR DE HOGERE BESCHAAFDE RASSEN OVERAL TER WERELD, EN DAT IN DE NABIJE TOEKOMST.”
(Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol.I, 1888. New York D. Appleton and Company, pp.285-286, eigen vertaling)

Deze, naar de Turkse natie verwijzende zinnen zijn duidelijk onzin, en het product van een fanatieke haat en een diepgewortelde onwetendheid over wat “het Turks zijn” betekent.

Niettemin namen sommige Europese landen onder invloed van deze verdorven propaganda stappen met de intentie de Turkse Natie te vernietigen; en het einde van het Ottomaanse Rijk was het resultaat van die abnormale denkrichting.

Laten we niet vergeten dat een dergelijke denkrichting vandaag de dag nog steeds aanwezig is in bepaalde gemeenschappen. Het is daarom van groot belang om zich bewust te zijn van dit sinistere aspect van Darwinisme en het te herkennen, willen we de donkere plannen van de Darwinisten en materialisten – die beweren dat “de vernietiging van de Turkse Natie een voorwaarde is voor de wet van de natuur en bij zal dragen tot de vooruitgang van beschaving” – verijdelen. Elke Turk, die zijn natie en thuisland liefheeft, heeft een verantwoordelijkheid om zich te verzetten tegen het Darwinisme, om deze racistische ideologie te verwerpen en om alles in het werk te stellen om de onwaarheid ervan aan te tonen.

VROUWEN IN HET LICHT VAN DARWIN’S SINISTERE LOGICA

Vele Darwinisten, Charles Darwin zelf inclusief, geloven dat vrouwen zowel biologisch als mentaal ondergeschikt zijn aan mannen. Het mentale verschil tussen de sexes, waar Darwinisten naar verwijzen, is van zo’n omvang dat sommige evolutionisten hen onderverdeelden in verschillende fysieke soorten. De volgende citaten laten duidelijk Darwins ideeën zien:

[Darwin schreef in de Afstamming], ... vrouwen, van wie enkelen hun “krachten van intuïtie, snelle perceptie, en misschien zelfs van imitatie, karakteristiek zijn voor de lagere rassen, en daardoor voor een verleden en lagere staat van beschaving.” (John R. Durant, "The Ascent of Nature in Darwin's Descent of Man" in The Darwinian Heritage, Ed. by David Kohn, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985, 295, eigen vertaling)

Darwin beschreef de rol van de vrouw in het huwelijk als een “constante metgezel, (vriend op oude leeftijd) die in je geïntereseerd zal zijn, een object om geliefd te zijn en waar mee gespeeld kan worden – in ieder geval beter dan een hond – thuis, en iemand om voor het huishouden te zorgen...” (Charles Darwin, "The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882 (Edited by Nora Barlow)", W. W. Norton & Company Inc., New York, 1958, pp. 232-233, eigen vertaling)

Er bestaat geen twijfel over dat het toeschrijven van superioriteit aan bepaalde mensen op basis van geslacht het hoogtepunt is van onwetendheid. Mannen en vrouwen hebben verschillende bekwaamheden en vaardigheden op basis van hun fysieke karakteristieken, maar deze maken hen noch inferieur noch superieur. Allah liet ons in de Qur’an weten dat vrouwen een zegen zijn en vele uitmuntende karakteristieken en kwaliteiten bezitten. Islamitische zedelijke waarden maken het verplicht vrouwen te eren en hen het respect en waarde te tonen die ze verdienen. Vrouwen, die de Darwinisten zo brutaal proberen te onderdrukken en zien en gebruiken als dienstmeid, nemen eigenlijk de meest verheven plaats in, in de maatschappij die naar de islamitische zeden leeft.

SUPERIORITEIT VLOEIT VOORT UIT KARAKTER, NIET UIT BLOED

Darwin beeldt menselijke wezens af als een ontwikkelde soort dieren. Hij stelt dat bepaalde rassen hun ontwikkeling nog niet voltooid hebben en als soort dichter bij dieren staan. In de menselijke geschiedenis waren dit heel gevaarlijke en vernietigende stellingen. Zij, die deze bewerigen van Darwin aannamen als hun gids, onderdrukten andere rassen zonder mededogen, ze dwongen hen om in de meest erbarmelijke omstandigheden te leven en ze roeiden hen zelfs uit. Alle menselijke wezens zijn echter gelijk geschapen. Iedereen werd door Allah geschapen. De Qur’an kondigde de schepping van menselijke wezens zo aan:

Degene Die alles wat Hij schiep op de beste manier heeft geschapen. En Hij begon de schepping van de mens uit klei. Daarna maakte Hij zijn nageslacht van een uittreksel van nederig water (sperma). Daarna voltooide Hij hem en blies in hem van de Ziel en Hij maakte voor jullie het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten. Weinig dankbaarheid tonen jullie! (Surat al-Sajda: 7-9)

Zoals de bovenstaande verzen aangeven, dragen mensen de ziel die Allah hen inblies. Elke mens, zonder raciaal verschil, denkt, voelt, heeft lief, lijdt, voelt opgewondenheid, en kent liefde, affectie en medelijden. En elke mens kent ook tyrannie, minachting en moeilijkheid. Daarom is het zo dat wie ooit geloofd heeft of gelooft dat mensen van andere rassen halfontwikkelde dieren zijn en hen mishandelen, beledigen, onderdrukken of ook maar één persoon uitbuit of dergelijke praktijken steunt met hun foutieve aanduidingen, een grote zonde begaan heeft in zijn onwetendheid.

In onze tijden bestaan er culturen van relatief onderontwikkelde menselijke maatschappijen. Deze mensen hebben alle menselijke karakteristieken, maar als maatschappij bezitten ze niet de technologische of culturele aspecten die over het algemeen in de wereld gelden. Door het klimaat en natuurlijke omstandigheden waarin ze leven, bevinden vele gemeenschappen zich in isolement van de algemene wereld-gemeenschap en hun culturen hebben zich op een andere manier ontwikkeld. Maar in elk van deze gemeenschappen vinden we alle kenmerken en gewoontes die eigen zijn aan de mens. Zij die verborgen agenda’s hebben en zij die voordeel zagen in racisme hebben enthousiast Darwin’s bijgelovige theorie omarmd en deze mensen, die in feite niet anders zijn dan andere mensen, als leden van een inferieur en dierlijk ras bestempelt. Als gevolg van deze standpunten kennen we vandaag de dag mensen die anderen onderdrukken en achtergebleven mensen en maatschappijen minachten gebaseerd op een vermeend tekort aan ontwikkeling.

Allah verbiedt echter alle vormen van racisme. Allah schiep alle mensen, met verschillende huidskleuren en verschillende talen. Dit is een blijk van de kunst en verscheidenheid in Allah’s creatie:

En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en de verscheidenheid van jullie talen en (huids) - kleuren. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor de bezitters van kennis. (Soerat ar-Roem 30: 22)

Voor Allah is de enige superioriteit iemands karakter, door het vermijden van elke vorm van zonde en rebellie, perversie en afwijking, en in de superieure moraal die uit zijn vroomheid voortvloeit. Naast zijn vroomheid kan geen enkele mens ooit superieur zijn ten opzichte van een ander, en zeker niet op basis van zijn kenmerken. Allah liet ons weten in een vers:

O, mensheid, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie bij Allah degene die het meest Allah vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alkennend. (Soera al-Hoezjoeraat 49:13)

2009-06-13 13:39:47

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."