CHARLES DARWIN’S VERDRAAIDE VISIE DIE, DE KAUKASIËRS UITGEZONDERD, IEDEREEN ALS “ANTHROPOMORFE APEN EN TOT EEN LAGER RAS BEHOREND” BESTEMPELDE

De meeste mensen weten slechts weinig over de racistische kant van de evolutietheorie. Volgens de visies, die Darwin in dit boek naar voren brengt, vertegenwoordigen de menselijke rassen verschillende stadia van evolutie, en sommige rassen zijn verder geëvolueerd en ontwikkeld dan andere. Sommige staan zelfs zo ongeveer op dezelfde hoogte als apen.

Darwin beweerde dat de “strijd tot overleven” ook van toepassing was op de menselijke rassen. “Uitverkoren rassen” kwamen als winnaars uit die strijd. Volgens Darwin waren die uitverkorenen de Kaukasiërs, terwijl hij onwijselijk de andere volkeren waartegen Europeanan vochten, en daarbij vooral de Turken, als “half-apen” bestempelde. Dergelijke onzin van Darwin, waarbij elke wetenschappelijke basis ontbreekt, beperkte zich niet tot enkel deze irrationele en onlogische beweringen. In het licht van zijn eigen verwrongen manier van denken beschreef hij alle niet-Europese rassen, en zelfs vrouwen, als half-apen.

Volgens Darwins onzinnige ideeën zouden sommige rassen “bevoorrecht” zijn geweest tijdens het denkbeeldige proces van evolutie. Hij benadrukte dit verschrikkelijke idee zelfs in de titel van zijn boek Over het Ontstaan van Soorten. De volledige titel van dat boek, waarin Darwin zijn onwetenschappelijke beweringen doet, luidt: Over het Ontstaan van Soorten door middel van Natuurlijke Selectie, of het Behoud van Bevoordeelde Rassen in de Strijd om het Leven.

DARWIN PLAATSTE DE INHEEMSE BEVOLKING VAN AUSTRALIË EN NEGROÏDE VOLKEREN OP HETZELFDE NIVEAU ALS GORILLA’S.

Volgens Darwins onwetenschappelijke beweringen waren de Kaukasiërs het bevoorrechte ras. Aziaten en Afrikanen waren achterop geraakt in de strijd tot overleven. Hij zag hen eigenlijk helemaal niet als mensen. Zijn boek De Afstamming van de Mens bevat een aantal racistische profetieën. Volgens zijn eigen verdraaide logica kende hij aan onder meer negroïde rassen en aan de oorspronkelijke inwoners van Australië dezelfde status als gorilla’s toe, en hij ging verder met de stelling dat deze rassen met de tijd uitgeroeid zouden worden door de “beschaafde rassen”:

In een toekomstig tijdperk, niet zo heel ver verwijderd wanneer in eeuwen wordt gemeten, zullen de beschaafde mensenrassen bijna zeker de wilde rassen over de gehele wereld hebben uitgeroeid en verdrongen. Tegelijkertijd zullen de antropomorfe apen... zonder twijfel ook zijn uitgeroeid. De onderbreking zal dan nog groter zijn geworden; want ze zal optreden tussen de mens in een beschaafdere staat, naar wij mogen hopen, dan de Kaukasiër, en een of andere aap zo laag als een baviaan, in plaats van zoals nu tussen de neger of Australiër en de gorilla.”
(Origineel uit: Charles Darwin, The Descent of Man, 2nd edition, New York, A L. Burt Co., 1874, p. 178
Vertaling uit: Charles Darwin, De Afstamming van de mens en selectie in relatie tot sekse, Uitgeverij Nieuwezijds, 2002, p. 201-202, vertaald door Ludo Hellemans)

Deze afgrijselijke ideeën, die geen enkele wetenschappelijke fundering hebben en die enkel het product zijn van Darwins sinistere logica, werden onmiddellijk aangenomen en toegepast door bepaalde kringen. Deze gedachtegang, die verschillende rassen doorheen de jaren tot slaven maakte, die meedogenloos deze mensen exploiteerde, die hen tot armoede veroordeelde en zelfs velen onder hen de dood injaagde, die hen letterlijk als dieren behandelde en zelfs zo ver ging als het hen tentoonstellen in kooien, was in zijn wrede en meedogenloze praktijken onvermijdelijk gebaseerd op het Darwinisme. Darwins leugen dat de Kaukasiërs superieur waren ten opzichte van andere rassen leidde tot onvoorstelbaar lijden door de generaties heen en tot het begaan van vele handelingen van wreedheid die een zwarte plek achterliet in de geschiedenis van vele Europese maatschappijen.

 
 
HET RACISME DAT NEGROÏDE VOLKEREN ALS APEN ZAG"
 
Deze illustratie is een afspiegeling van de Sociaal Darwinistische theorie die zich ontwikkelde in de 19e eeuw. Een chimpansee, een gorilla, een oerang oetang en een “neger” worden afgebeeld op de takken van een boom. Deze weerzin-wekkende haat tegenover volkeren met een donkere huid, beschreven als een inferieur ras, vertegenwoordigt de fundamentele ideologie van het Darwinisme.

DARWIN’S ONWETENSCHAPPELIJKE BEWERINGEN OVER DE TURKEN

Darwin rekende de Turkse natie mee bij diegenen die hij inferieur achtte. Darwin wist natuurlijk wel dat de Islamitische Turkse natie helemaal geen “achterlijke” was. Hij wist ook dat het grote beschavingen en een grote cultuur en morele waarden had gevestigd, vooral in de vorm van het Ottomaanse Rijk. Hij wist dat de Turken en andere Islamitische naties vergevorderd waren op vlak van wetenschap, geneeskunde, technologie en sociale orde, en Europa achterliep. Maar in het licht van zijn eigen zwakke redeneringvermogen verkoos hij toch om naar de Turkse natie als zijnde “achterlijk” te verwijzen en het ook zo af te beelden.

De belangrijkste reden achter dit opzettelijke racisme van Darwin was om het 19e eeuwse Europese imperialisme te dienen. De toenmalige Europese staten waren bezig het Ottomaanse Rijk te fragmenteren en onder zichzelf te verdelen. Door de Turkse Natie, het belangrijkste element in het Ottomaanse Rijk, als “achterlijk” af te schilderen, vormde Darwin in zijn eigen sinistere logica een mythe, die een zekere legitimiteit gaf aan het imperialistische plan.

“Ik zou kunnen aantonen dat het gevecht van natuurlijke selectie veel gedaan heeft en nog zal doen voor de vooruitgang van beschaving dan dat je lijkt te willen toegeven. Herinner de risico’s, die de naties van Europa liepen, niet zoveel eeuwen geleden, RISICO OP OVERMEESTERD TE WORDEN DOOR DE TURKEN, EN HOE BELACHELIJK ZO’N IDEE NU IS!

DE  BESCHAAFDERE, ZOGENAAMDE KAUKASISCHE RASSEN HEBBEN DE TURKEN TOTAAL VERSLAGEN IN DE STRIJD OM HET BESTAAN. WAT EEN EINDELOOS AANTAL LAGERE RASSEN ZULLEN NIET GEËLIMINEERD WORDEN DOOR DE HOGERE BESCHAAFDE RASSEN OVERAL TER WERELD, EN DAT IN DE NABIJE TOEKOMST.”
(Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol.I, 1888. New York D. Appleton and Company, pp.285-286, eigen vertaling)

Deze, naar de Turkse natie verwijzende zinnen zijn duidelijk onzin, en het product van een fanatieke haat en een diepgewortelde onwetendheid over wat “het Turks zijn” betekent.

Niettemin namen sommige Europese landen onder invloed van deze verdorven propaganda stappen met de intentie de Turkse Natie te vernietigen; en het einde van het Ottomaanse Rijk was het resultaat van die abnormale denkrichting.

Laten we niet vergeten dat een dergelijke denkrichting vandaag de dag nog steeds aanwezig is in bepaalde gemeenschappen. Het is daarom van groot belang om zich bewust te zijn van dit sinistere aspect van Darwinisme en het te herkennen, willen we de donkere plannen van de Darwinisten en materialisten – die beweren dat “de vernietiging van de Turkse Natie een voorwaarde is voor de wet van de natuur en bij zal dragen tot de vooruitgang van beschaving” – verijdelen. Elke Turk, die zijn natie en thuisland liefheeft, heeft een verantwoordelijkheid om zich te verzetten tegen het Darwinisme, om deze racistische ideologie te verwerpen en om alles in het werk te stellen om de onwaarheid ervan aan te tonen.

VROUWEN IN HET LICHT VAN DARWIN’S SINISTERE LOGICA

Vele Darwinisten, Charles Darwin zelf inclusief, geloven dat vrouwen zowel biologisch als mentaal ondergeschikt zijn aan mannen. Het mentale verschil tussen de sexes, waar Darwinisten naar verwijzen, is van zo’n omvang dat sommige evolutionisten hen onderverdeelden in verschillende fysieke soorten. De volgende citaten laten duidelijk Darwins ideeën zien:

[Darwin schreef in de Afstamming], ... vrouwen, van wie enkelen hun “krachten van intuïtie, snelle perceptie, en misschien zelfs van imitatie, karakteristiek zijn voor de lagere rassen, en daardoor voor een verleden en lagere staat van beschaving.” (John R. Durant, "The Ascent of Nature in Darwin's Descent of Man" in The Darwinian Heritage, Ed. by David Kohn, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985, 295, eigen vertaling)

Darwin beschreef de rol van de vrouw in het huwelijk als een “constante metgezel, (vriend op oude leeftijd) die in je geïntereseerd zal zijn, een object om geliefd te zijn en waar mee gespeeld kan worden – in ieder geval beter dan een hond – thuis, en iemand om voor het huishouden te zorgen...” (Charles Darwin, "The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882 (Edited by Nora Barlow)", W. W. Norton & Company Inc., New York, 1958, pp. 232-233, eigen vertaling)

Er bestaat geen twijfel over dat het toeschrijven van superioriteit aan bepaalde mensen op basis van geslacht het hoogtepunt is van onwetendheid. Mannen en vrouwen hebben verschillende bekwaamheden en vaardigheden op basis van hun fysieke karakteristieken, maar deze maken hen noch inferieur noch superieur. Allah liet ons in de Qur’an weten dat vrouwen een zegen zijn en vele uitmuntende karakteristieken en kwaliteiten bezitten. Islamitische zedelijke waarden maken het verplicht vrouwen te eren en hen het respect en waarde te tonen die ze verdienen. Vrouwen, die de Darwinisten zo brutaal proberen te onderdrukken en zien en gebruiken als dienstmeid, nemen eigenlijk de meest verheven plaats in, in de maatschappij die naar de islamitische zeden leeft.

SUPERIORITEIT VLOEIT VOORT UIT KARAKTER, NIET UIT BLOED

Darwin beeldt menselijke wezens af als een ontwikkelde soort dieren. Hij stelt dat bepaalde rassen hun ontwikkeling nog niet voltooid hebben en als soort dichter bij dieren staan. In de menselijke geschiedenis waren dit heel gevaarlijke en vernietigende stellingen. Zij, die deze bewerigen van Darwin aannamen als hun gids, onderdrukten andere rassen zonder mededogen, ze dwongen hen om in de meest erbarmelijke omstandigheden te leven en ze roeiden hen zelfs uit. Alle menselijke wezens zijn echter gelijk geschapen. Iedereen werd door Allah geschapen. De Qur’an kondigde de schepping van menselijke wezens zo aan:

Degene Die alles wat Hij schiep op de beste manier heeft geschapen. En Hij begon de schepping van de mens uit klei. Daarna maakte Hij zijn nageslacht van een uittreksel van nederig water (sperma). Daarna voltooide Hij hem en blies in hem van de Ziel en Hij maakte voor jullie het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten. Weinig dankbaarheid tonen jullie! (Surat al-Sajda: 7-9)

Zoals de bovenstaande verzen aangeven, dragen mensen de ziel die Allah hen inblies. Elke mens, zonder raciaal verschil, denkt, voelt, heeft lief, lijdt, voelt opgewondenheid, en kent liefde, affectie en medelijden. En elke mens kent ook tyrannie, minachting en moeilijkheid. Daarom is het zo dat wie ooit geloofd heeft of gelooft dat mensen van andere rassen halfontwikkelde dieren zijn en hen mishandelen, beledigen, onderdrukken of ook maar één persoon uitbuit of dergelijke praktijken steunt met hun foutieve aanduidingen, een grote zonde begaan heeft in zijn onwetendheid.

In onze tijden bestaan er culturen van relatief onderontwikkelde menselijke maatschappijen. Deze mensen hebben alle menselijke karakteristieken, maar als maatschappij bezitten ze niet de technologische of culturele aspecten die over het algemeen in de wereld gelden. Door het klimaat en natuurlijke omstandigheden waarin ze leven, bevinden vele gemeenschappen zich in isolement van de algemene wereld-gemeenschap en hun culturen hebben zich op een andere manier ontwikkeld. Maar in elk van deze gemeenschappen vinden we alle kenmerken en gewoontes die eigen zijn aan de mens. Zij die verborgen agenda’s hebben en zij die voordeel zagen in racisme hebben enthousiast Darwin’s bijgelovige theorie omarmd en deze mensen, die in feite niet anders zijn dan andere mensen, als leden van een inferieur en dierlijk ras bestempelt. Als gevolg van deze standpunten kennen we vandaag de dag mensen die anderen onderdrukken en achtergebleven mensen en maatschappijen minachten gebaseerd op een vermeend tekort aan ontwikkeling.

Allah verbiedt echter alle vormen van racisme. Allah schiep alle mensen, met verschillende huidskleuren en verschillende talen. Dit is een blijk van de kunst en verscheidenheid in Allah’s creatie:

En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en de verscheidenheid van jullie talen en (huids) - kleuren. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor de bezitters van kennis. (Soerat ar-Roem 30: 22)

Voor Allah is de enige superioriteit iemands karakter, door het vermijden van elke vorm van zonde en rebellie, perversie en afwijking, en in de superieure moraal die uit zijn vroomheid voortvloeit. Naast zijn vroomheid kan geen enkele mens ooit superieur zijn ten opzichte van een ander, en zeker niet op basis van zijn kenmerken. Allah liet ons weten in een vers:

O, mensheid, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie bij Allah degene die het meest Allah vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alkennend. (Soera al-Hoezjoeraat 49:13)

2009-06-13 13:39:47

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net