HET ONHEIL VEROORZAAKT DOOR DARWINISTISCH ONDERWIJS

Het darwinisme vormt de filosofische basis voor veel van de conflicten in de wereld. De evolutietheorie stelt dat de verschillende soorten organismen hun oorsprong vinden in een enkele cel (Waarvan de Darwinisten niet wetenschappelijk kunnen verklaren hoe deze tot stand kwam), die door zogezegde toevallen, voortdurende veranderingen onderging. Een van de drijfveren van deze imaginaire veranderings- en ontwikkelingsproces, is het conflict. Deze meedogenloze ideologie, die stelt dat levende wezens zich enkel kunnen ontwikkelen door conflict, steunt op een strikte eliminatie van de zwakken. Het lanceren van de perverse religie van het Darwinisme als een zogezegde wetenschappelijke theorie en het wereldwijd opnemen ervan in de leerplannen, heeft een groot massaal bedrog met zich meegebracht en heeft de perverse Darwinistische ideeën verspreid in de samenleving. Dit eindigde in talloze rampen waarbij miljoenen mensen hun leven verloren.

De meest opvallende oorzaken van de oorlogen, het lijden, de tekorten, de verwoesting en de onderdrukking die plaatsvonden in de vorige eeuw, zijn de atheïstische en materialistische ideologieën, zoals het communisme en het fascisme. Vele mensen werden gedood, gedwongen hun huis te verlaten, honger te lijden of onderworpen aan onmenselijke behandeling door de dienaars van deze ideologieën. Als we kijken naar de fundamenten van deze valse ideologieën, is de bloedige, materialistische filosofie die we vinden hetzelfde: het darwinisme. Het communisme, het fascisme en alle andere ideologieën die het terrorisme verdedigen, gebruiken de perverse filosofie van het Darwinisme om de massa te zwendelen. Geesten die door de jaren heen geïndoctrineerd worden met darwinistische ideeën, worden letterlijk betoverd door de leer van deze perverse religie en de hele manier van denken over de echte oorsprong van het leven wordt zo beschadigd door irrationele interpretaties. Uiteindelijk worden alle geesten die door deze bloedige ideologie gehypnotiseerd raken, bewust of onbewust, een toepasser van de perverse rituelen van de darwinistische ideologie.

Het Darwinisme Ligt aan de Basis van Bloedvergieten, Terreur en Geweld

Bepaalde centra die de wereld het plek van een bloedige strijd willen maken en die onschuldige massa’s willen slepen naar burgeroorlogen, hebben een zeer satanische weg vastgesteld om hun gevaarlijke ideeën te kunnen toepassen: de onwetenschappelijke leer van het darwinisme in de leerplannen steken. Op deze manier worden jonge geesten vanaf het begin met destructieve ideeën geïndoctrineerd. Geesten die ervan overtuigd raken dat er een meedogenloze strijd is in de natuur, dat de sterken de zwakken moeten elimineren en dat dit een regel is van het leven, dat de zieken, zwakken en ouderen zogezegd een schaamte zijn voor de samenleving en dat deze groepen absoluut uitgeroeid moeten worden, beginnen egoïsme, meedogenloosheid en wreedheid geleidelijk te beschouwen als volkomen normaal. Ze beginnen dit als voorwaarden voor vooruitgang aan te zien. Ze wenden zich af van altruïsme, menselijkheid, liefde en mededogen. Want voor hen zijn dit allemaal obstakels, die de zogenaamde evolutieproces hinderen. Aangezien ze denken dat het leven dat ze leiden geen doel heeft, vinden ze dat er geen nood is aan praktijken van een hoge moraliteit, zoals altruïsme en zelfopoffering. Ze zien geweld als rechtmatig. Ze aanzien het onderdrukken, het beteugelen en soms het aanbrengen van fysieke schade aan een mens, als gebruikelijk. Dit betekent dat jonge geesten die onderworpen worden aan een darwinistisch onderwijs, gereed zijn om allerhande destructieve en gewelddadige ideeën te aanvaarden. Een van de belangrijkste punten waar aandacht aan moet besteed worden, is het volgende; de darwinistische definitie van de mens als een door toeval en conflict ontwikkelde diersoort, betekent het weigeren van het overduidelijk bestaan van onze Schepper, Almachtige Allah, alsook de afwijzing van het geloof in het hiernamaals, waar men rekenschap zal afleggen en hun eeuwige leven zal besteden. Dat mensen die zich er niet van bewust zijn dat ze rekenschap zullen afleggen voor de wreedheden en meedogenloosheden die ze hebben gepleegd en die Allah, de bezitter van alle macht, vergeten; hun leven vorm geven volgens de leer van de perverse religie van het darwinisme, betekent pijn, verdriet en kwelling. 

De resultaten van het imposeren van het darwinisme aan de massa’s via het onderwijs waren vreselijk bloedig. Op deze manier werden ideologieën zoals het fascisme en het communisme geïmposeerd en ondanks de verschrikkelijke ervaringen die ze aan de mensen bezorgden, bleven ze aanhangers vinden door de druk van de darwinistische dictatuur. Honderdduizenden mensen verloren hun leven in concentratiekampen, omdat ze beschouwd werden als een zogenaamde zwakke schakel in de evolutie. Om diezelfde reden werden mensen gedwongen hun huizen te verlaten en overgelaten aan de hongeren en er heerste een sfeer van armoede in de wereld. Volkeren die eeuwenlang samenleefden in vrede en harmonie, begonnen elkaar nu te beschouwen als een zogezegde diersoort. Als gevolg daarvan, braken conflicten uit en de gebieden waar eeuwenlang vrede en harmonie had geheerst, werden nu gedrenkt in bloed. Het zou een ernstige fout zijn om enkele perverse dictators of meedogenloze heersers als de enige oorzaak de gruwel te zien, want in elke periode waar dergelijke gruweldaden hebben plaatsgevonden, hebben massa's die gehersenspoeld waren met de perverse religie van het darwinisme, grote steun geboden aan de onderdrukking. Zo had Hitler het niet alleen gepland om de bejaarden, de zieken en de joden uit nazi-Duitsland te elimineren. Mao en Lenin waren niet alleen toen ze bezig waren met genadeloze onderdrukking en slachtpartijen. Leopold II, de koning van België van de tijd, is evenmin de enige schuldige voor de duizenden mensen in Congo, die beschouwd werden als dieren en die door hun huidskleur gedongen werden zware arbeid te verrichten en die stierven door deze erbarmelijke omstandigheden. En het waren niet zomaar enkele rebellen die verantwoordelijk waren voor de recente genocide in Rwanda, de jarenlange sociale onrust in Sierra Leone of de burgeroorlog in Guinee. Al de wandaden in deze regio's, waar we het over gehad hebben, zijn gebaseerd op het darwinisme en werden gesteund door de aanhangers van het darwinisme.

Zodoende, als er sprake is van terreur, bloedvergieten, anarchie, of onschuldige mensen die vermoord worden in om het even welke regio in de wereld, is het onmogelijk om dit op te vatten zonder het darwinisme te vernoemen. Als we een einde willen maken aan het terreur en het bloedvergieten, dan is de efficiëntste weg om dit te doen, de ongeldigheid van het darwinisme aan de mensen uitleggen en tonen dat alle wetenschappelijke bewijzen het darwinisme doen instorten. Dit geldt ook voor de separatistische terreur die jarenlang woedt in het zuidoosten van Turkije. Want net zoals alle communistische terreur, wordt het terrorisme van de PKK ook gevoed door de filosofie van het darwinisme. Men kan dit heel duidelijk zien uit de verklaringen van de leider van deze separatistische terroristische organisatie:

In het begin is er tussen de mens en de diersoorten dicht bij hem, niet veel verschil. Hij eet wat hij klaar vindt in de natuur, schuilt gewoonweg in bomen en holten. Maar met het verwerven van het vermogen om te spreken en te denken, werd het onvermijdelijk dat hij bij het verzamelen van voedsel, om zich te beschermen tegen ANDERE DIEREN en tegen natuurrampen, bij de ontwikkeling van verschillende primitieve stenen werktuigen, solidariteit gaat tonen met zijn soortgenoten. Tot dat stadium overheerst DE WET VAN BIOLOGISCHE EVOLUTIES, DIE VAN TOEPASSING IS TUSSEN DIEREN.
 (Kürt Hümanizmi ve Yeni İnsan, Istanbul, April 2001, p.13)HET MEEST GEAVANCEERDE SOCIALE DIER IS DE MENS. De mens is het wildste dier, het meest meedogenloze dier. (Kürt Hümanizmi ve Yeni İnsan, Istanbul, April 2001, p.106)

Darwinistisch Onderwijs Blijft de Wereldgemeenschap Teisteren

Het ontkennen van en het onverschillig blijven tegenover het verband tussen het darwinisme en het terrorisme, betekent het ontkennen van en het ongevoelig blijven tegenover terreur en anarchie. Een intellectuele strijd tegen het darwinisme, die het bestaan van Almachtige God ontkent en oorlog, terreur, slachtpartijen, degeneratie en immoraliteit aanmoedigt, is elementair. De psychologische schade die de perverse religie van het darwinisme in scholen aan de jongeren toebrengt, leidt tot depressies en tot slachtpartijen. Er zijn onlangs gruwelijke incidenten geweest van enkele jongeren die andere studenten, die ze als zwak en machteloos beschouwden, hebben vermoord in naam van het darwinisme en om het imaginair evolutieproces te versnellen. Een van deze incidenten, dat ook in de pers verscheen, is een studentenbloedbad dat plaatsvond in Finland.

Op 7 november 2007, pleegde een student aan de Jokela-school in Finland, Eric Auvinen, zelfmoord na het vermoorden van 9 medestudenten. Auvinen rechtvaardigt deze bloedige incident op een video als volgt:

"Ik ben gewoon een normale anarchist die gelooft in de natuurlijke selectie. Mensen moeten de natuurlijke selectie weer invoeren. De dieren leven op deze manier, waarom zouden mensen dan niet. We zijn uiteindelijk dieren. Mensen zijn de slechtste dieren op de planeet... Dat [natuurlijke selectie] is wat er moet gebeuren. Hoe vlugger, hoe beter. [...] Wet is de opinie van de machtigen. [...] Dat is waarom je de controle over je eigen leven moet nemen. Leef in anarchie. [...] Terwijl de sterken leven, moeten de zwakken sterven. Dit is het overleven van de sterksten, natuurlijke selectie. Dieren sterven constant. Je ziet een hond nooit huilen achter een andere hond die overleden is. Mensen sterven ook. De reactie zou hetzelfde moeten zijn. Het is gewoon natuurlijk, het is niets groots of belangrijks. Ik ben de wet en de rechter. Er is geen enkele autoriteit boven mij. Als een Natuurlijke Selectionist zal ik iedereen met tekortkomingen, , waar de mensheid zich voor beschaamd, elimineren. [...] ik ben anders [...] Ik ben een stap verder geëvolueerd (Pecca-Eric Auvinen’s video “My Philosopy”)

De bloedbad op de Jokela-school illustreert duidelijk de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het onderwijzen van het darwinisme aan de jongeren onder de naam wetenschappelijke theorie. Dit is trouwens niet het enig voorbeeld van een bloedige incident. Op 20 april 1999 gingen twee studenten van de Columbine High School in de Amerikaanse staat Colorado, de 18-jarige Eric Harris en de 17-jarige Dylan Klebold, naar school met geweren en bommen en ze pleegden zelfmoord na het vermoorden van 12 studenten en een leraar in 30 minuten. Op het T-shirt dat Harris tijdens de aanslag droeg, stonden de woorden “NATUURLIJKE SELECTIE” geschreven. In de meeste geschriften die na de aanslag in het huis van Harris gevonden zijn, had hij het over natuurlijke selectie en gevoelens van superioriteit. In video’s die Harris en Klebold eerder geüpload hebben op het internet, prezen ze zichzelf voortdurend als “meer geëvolueerd” en ze vertelden hoe het voelde om zogezegde “supermensen” te zijn.

Het vullen van jonge geesten met de perverse leer van het darwinisme heeft zeer bloedige en meedogenloze gevolgen, zoals in deze voorbeelden. De enige manier om de jonge geesten die blootgesteld zijn aan de valse darwinistische indoctrinatie te beschermen tegen de gevolgen van deze bloedige filosofie, is anti-darwinistisch en anti-materialistisch onderwijs. We mogen niet vergeten dat het enige wat eenzijdig Darwinistisch onderwijs de wereld toegebracht heeft, oorlog, conflict, onderdrukking, slachtpartijen, honger, armoede en terreur zijn. De evolutietheorie bestaat uit gedateerde en onwetenschappelijke 19de eeuwse onzin. Het heeft geen zin om evolutie aan de jongeren te vertellen alsof het een wetenschappelijk feit is. Wat jongeren moeten leren over evolutie is dat de moderne wetenschappelijke vondsten en bewijzen aangetoond hebben dat evolutie een leugen is. Studenten moeten in scholen verteld worden over evolutie net zoals de andere misvattingen in de geschiedenis, zoals hoe de mensen dachten de zon rond de aarde draait, of dat de aarde plat is, of dat de aarde omhoog wordt gehouden op de hoorns van ossen. Want evolutie is een irrationele mythe die deze andere misschien zelfs overtreft op vlak van irrationaliteit. Bovendien is evolutie, in tegenstelling tot de andere, niet tot stand gekomen uit onwetendheid, maar als een opzettelijke misleiding, met als doel de mensen te laten dwalen van het geloof in Allah.

Er moet duidelijk aan de jongeren verteld worden:

-    Hoe het darwinisme geen wetenschappelijke verklaring kan geven voor het ontstaan van de eerste levende cel,

-    Dat de meer dan 250 miljoen fossielen die tot nu toe opgegraven zijn, allemaal evolutie weerleggen en de schepping door Allah bewijzen,


-    Dat de aardkorst vol zit met fossielen die evolutie verwerpen,


-    Dat alle takken van de wetenschappen de onbenulligheid van het darwinisme hebben blootgesteld en


- Dat het darwinisme een fanatieke religie is die allang achterhaald is.


Op deze manier worden de valstrikken van zij die de wereld willen overspoelen met bloed, die profiteren van conflict en geweld, die mensen aanzetten tot conflict en chaos en die meedogenloosheid en egoïsme willen laten overheersen in de wereld, gedwarsboomd; met het naleven van de moraliteit die Allah heeft meegedeeld in de Koran, zal de wereld een heldere plaats worden vol met geluk, vreugde, vrede en veiligheid.
2010-03-28 10:58:47

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."