HET ONHEIL VEROORZAAKT DOOR DARWINISTISCH ONDERWIJS

Het darwinisme vormt de filosofische basis voor veel van de conflicten in de wereld. De evolutietheorie stelt dat de verschillende soorten organismen hun oorsprong vinden in een enkele cel (Waarvan de Darwinisten niet wetenschappelijk kunnen verklaren hoe deze tot stand kwam), die door zogezegde toevallen, voortdurende veranderingen onderging. Een van de drijfveren van deze imaginaire veranderings- en ontwikkelingsproces, is het conflict. Deze meedogenloze ideologie, die stelt dat levende wezens zich enkel kunnen ontwikkelen door conflict, steunt op een strikte eliminatie van de zwakken. Het lanceren van de perverse religie van het Darwinisme als een zogezegde wetenschappelijke theorie en het wereldwijd opnemen ervan in de leerplannen, heeft een groot massaal bedrog met zich meegebracht en heeft de perverse Darwinistische ideeën verspreid in de samenleving. Dit eindigde in talloze rampen waarbij miljoenen mensen hun leven verloren.

De meest opvallende oorzaken van de oorlogen, het lijden, de tekorten, de verwoesting en de onderdrukking die plaatsvonden in de vorige eeuw, zijn de atheïstische en materialistische ideologieën, zoals het communisme en het fascisme. Vele mensen werden gedood, gedwongen hun huis te verlaten, honger te lijden of onderworpen aan onmenselijke behandeling door de dienaars van deze ideologieën. Als we kijken naar de fundamenten van deze valse ideologieën, is de bloedige, materialistische filosofie die we vinden hetzelfde: het darwinisme. Het communisme, het fascisme en alle andere ideologieën die het terrorisme verdedigen, gebruiken de perverse filosofie van het Darwinisme om de massa te zwendelen. Geesten die door de jaren heen geïndoctrineerd worden met darwinistische ideeën, worden letterlijk betoverd door de leer van deze perverse religie en de hele manier van denken over de echte oorsprong van het leven wordt zo beschadigd door irrationele interpretaties. Uiteindelijk worden alle geesten die door deze bloedige ideologie gehypnotiseerd raken, bewust of onbewust, een toepasser van de perverse rituelen van de darwinistische ideologie.

Het Darwinisme Ligt aan de Basis van Bloedvergieten, Terreur en Geweld

Bepaalde centra die de wereld het plek van een bloedige strijd willen maken en die onschuldige massa’s willen slepen naar burgeroorlogen, hebben een zeer satanische weg vastgesteld om hun gevaarlijke ideeën te kunnen toepassen: de onwetenschappelijke leer van het darwinisme in de leerplannen steken. Op deze manier worden jonge geesten vanaf het begin met destructieve ideeën geïndoctrineerd. Geesten die ervan overtuigd raken dat er een meedogenloze strijd is in de natuur, dat de sterken de zwakken moeten elimineren en dat dit een regel is van het leven, dat de zieken, zwakken en ouderen zogezegd een schaamte zijn voor de samenleving en dat deze groepen absoluut uitgeroeid moeten worden, beginnen egoïsme, meedogenloosheid en wreedheid geleidelijk te beschouwen als volkomen normaal. Ze beginnen dit als voorwaarden voor vooruitgang aan te zien. Ze wenden zich af van altruïsme, menselijkheid, liefde en mededogen. Want voor hen zijn dit allemaal obstakels, die de zogenaamde evolutieproces hinderen. Aangezien ze denken dat het leven dat ze leiden geen doel heeft, vinden ze dat er geen nood is aan praktijken van een hoge moraliteit, zoals altruïsme en zelfopoffering. Ze zien geweld als rechtmatig. Ze aanzien het onderdrukken, het beteugelen en soms het aanbrengen van fysieke schade aan een mens, als gebruikelijk. Dit betekent dat jonge geesten die onderworpen worden aan een darwinistisch onderwijs, gereed zijn om allerhande destructieve en gewelddadige ideeën te aanvaarden. Een van de belangrijkste punten waar aandacht aan moet besteed worden, is het volgende; de darwinistische definitie van de mens als een door toeval en conflict ontwikkelde diersoort, betekent het weigeren van het overduidelijk bestaan van onze Schepper, Almachtige Allah, alsook de afwijzing van het geloof in het hiernamaals, waar men rekenschap zal afleggen en hun eeuwige leven zal besteden. Dat mensen die zich er niet van bewust zijn dat ze rekenschap zullen afleggen voor de wreedheden en meedogenloosheden die ze hebben gepleegd en die Allah, de bezitter van alle macht, vergeten; hun leven vorm geven volgens de leer van de perverse religie van het darwinisme, betekent pijn, verdriet en kwelling. 

De resultaten van het imposeren van het darwinisme aan de massa’s via het onderwijs waren vreselijk bloedig. Op deze manier werden ideologieën zoals het fascisme en het communisme geïmposeerd en ondanks de verschrikkelijke ervaringen die ze aan de mensen bezorgden, bleven ze aanhangers vinden door de druk van de darwinistische dictatuur. Honderdduizenden mensen verloren hun leven in concentratiekampen, omdat ze beschouwd werden als een zogenaamde zwakke schakel in de evolutie. Om diezelfde reden werden mensen gedwongen hun huizen te verlaten en overgelaten aan de hongeren en er heerste een sfeer van armoede in de wereld. Volkeren die eeuwenlang samenleefden in vrede en harmonie, begonnen elkaar nu te beschouwen als een zogezegde diersoort. Als gevolg daarvan, braken conflicten uit en de gebieden waar eeuwenlang vrede en harmonie had geheerst, werden nu gedrenkt in bloed. Het zou een ernstige fout zijn om enkele perverse dictators of meedogenloze heersers als de enige oorzaak de gruwel te zien, want in elke periode waar dergelijke gruweldaden hebben plaatsgevonden, hebben massa's die gehersenspoeld waren met de perverse religie van het darwinisme, grote steun geboden aan de onderdrukking. Zo had Hitler het niet alleen gepland om de bejaarden, de zieken en de joden uit nazi-Duitsland te elimineren. Mao en Lenin waren niet alleen toen ze bezig waren met genadeloze onderdrukking en slachtpartijen. Leopold II, de koning van België van de tijd, is evenmin de enige schuldige voor de duizenden mensen in Congo, die beschouwd werden als dieren en die door hun huidskleur gedongen werden zware arbeid te verrichten en die stierven door deze erbarmelijke omstandigheden. En het waren niet zomaar enkele rebellen die verantwoordelijk waren voor de recente genocide in Rwanda, de jarenlange sociale onrust in Sierra Leone of de burgeroorlog in Guinee. Al de wandaden in deze regio's, waar we het over gehad hebben, zijn gebaseerd op het darwinisme en werden gesteund door de aanhangers van het darwinisme.

Zodoende, als er sprake is van terreur, bloedvergieten, anarchie, of onschuldige mensen die vermoord worden in om het even welke regio in de wereld, is het onmogelijk om dit op te vatten zonder het darwinisme te vernoemen. Als we een einde willen maken aan het terreur en het bloedvergieten, dan is de efficiëntste weg om dit te doen, de ongeldigheid van het darwinisme aan de mensen uitleggen en tonen dat alle wetenschappelijke bewijzen het darwinisme doen instorten. Dit geldt ook voor de separatistische terreur die jarenlang woedt in het zuidoosten van Turkije. Want net zoals alle communistische terreur, wordt het terrorisme van de PKK ook gevoed door de filosofie van het darwinisme. Men kan dit heel duidelijk zien uit de verklaringen van de leider van deze separatistische terroristische organisatie:

In het begin is er tussen de mens en de diersoorten dicht bij hem, niet veel verschil. Hij eet wat hij klaar vindt in de natuur, schuilt gewoonweg in bomen en holten. Maar met het verwerven van het vermogen om te spreken en te denken, werd het onvermijdelijk dat hij bij het verzamelen van voedsel, om zich te beschermen tegen ANDERE DIEREN en tegen natuurrampen, bij de ontwikkeling van verschillende primitieve stenen werktuigen, solidariteit gaat tonen met zijn soortgenoten. Tot dat stadium overheerst DE WET VAN BIOLOGISCHE EVOLUTIES, DIE VAN TOEPASSING IS TUSSEN DIEREN.
 (Kürt Hümanizmi ve Yeni İnsan, Istanbul, April 2001, p.13)



HET MEEST GEAVANCEERDE SOCIALE DIER IS DE MENS. De mens is het wildste dier, het meest meedogenloze dier. (Kürt Hümanizmi ve Yeni İnsan, Istanbul, April 2001, p.106)

Darwinistisch Onderwijs Blijft de Wereldgemeenschap Teisteren

Het ontkennen van en het onverschillig blijven tegenover het verband tussen het darwinisme en het terrorisme, betekent het ontkennen van en het ongevoelig blijven tegenover terreur en anarchie. Een intellectuele strijd tegen het darwinisme, die het bestaan van Almachtige God ontkent en oorlog, terreur, slachtpartijen, degeneratie en immoraliteit aanmoedigt, is elementair. De psychologische schade die de perverse religie van het darwinisme in scholen aan de jongeren toebrengt, leidt tot depressies en tot slachtpartijen. Er zijn onlangs gruwelijke incidenten geweest van enkele jongeren die andere studenten, die ze als zwak en machteloos beschouwden, hebben vermoord in naam van het darwinisme en om het imaginair evolutieproces te versnellen. Een van deze incidenten, dat ook in de pers verscheen, is een studentenbloedbad dat plaatsvond in Finland.

Op 7 november 2007, pleegde een student aan de Jokela-school in Finland, Eric Auvinen, zelfmoord na het vermoorden van 9 medestudenten. Auvinen rechtvaardigt deze bloedige incident op een video als volgt:

"Ik ben gewoon een normale anarchist die gelooft in de natuurlijke selectie. Mensen moeten de natuurlijke selectie weer invoeren. De dieren leven op deze manier, waarom zouden mensen dan niet. We zijn uiteindelijk dieren. Mensen zijn de slechtste dieren op de planeet... Dat [natuurlijke selectie] is wat er moet gebeuren. Hoe vlugger, hoe beter. [...] Wet is de opinie van de machtigen. [...] Dat is waarom je de controle over je eigen leven moet nemen. Leef in anarchie. [...] Terwijl de sterken leven, moeten de zwakken sterven. Dit is het overleven van de sterksten, natuurlijke selectie. Dieren sterven constant. Je ziet een hond nooit huilen achter een andere hond die overleden is. Mensen sterven ook. De reactie zou hetzelfde moeten zijn. Het is gewoon natuurlijk, het is niets groots of belangrijks. Ik ben de wet en de rechter. Er is geen enkele autoriteit boven mij. Als een Natuurlijke Selectionist zal ik iedereen met tekortkomingen, , waar de mensheid zich voor beschaamd, elimineren. [...] ik ben anders [...] Ik ben een stap verder geëvolueerd (Pecca-Eric Auvinen’s video “My Philosopy”)

De bloedbad op de Jokela-school illustreert duidelijk de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het onderwijzen van het darwinisme aan de jongeren onder de naam wetenschappelijke theorie. Dit is trouwens niet het enig voorbeeld van een bloedige incident. Op 20 april 1999 gingen twee studenten van de Columbine High School in de Amerikaanse staat Colorado, de 18-jarige Eric Harris en de 17-jarige Dylan Klebold, naar school met geweren en bommen en ze pleegden zelfmoord na het vermoorden van 12 studenten en een leraar in 30 minuten. Op het T-shirt dat Harris tijdens de aanslag droeg, stonden de woorden “NATUURLIJKE SELECTIE” geschreven. In de meeste geschriften die na de aanslag in het huis van Harris gevonden zijn, had hij het over natuurlijke selectie en gevoelens van superioriteit. In video’s die Harris en Klebold eerder geüpload hebben op het internet, prezen ze zichzelf voortdurend als “meer geëvolueerd” en ze vertelden hoe het voelde om zogezegde “supermensen” te zijn.

Het vullen van jonge geesten met de perverse leer van het darwinisme heeft zeer bloedige en meedogenloze gevolgen, zoals in deze voorbeelden. De enige manier om de jonge geesten die blootgesteld zijn aan de valse darwinistische indoctrinatie te beschermen tegen de gevolgen van deze bloedige filosofie, is anti-darwinistisch en anti-materialistisch onderwijs. We mogen niet vergeten dat het enige wat eenzijdig Darwinistisch onderwijs de wereld toegebracht heeft, oorlog, conflict, onderdrukking, slachtpartijen, honger, armoede en terreur zijn. De evolutietheorie bestaat uit gedateerde en onwetenschappelijke 19de eeuwse onzin. Het heeft geen zin om evolutie aan de jongeren te vertellen alsof het een wetenschappelijk feit is. Wat jongeren moeten leren over evolutie is dat de moderne wetenschappelijke vondsten en bewijzen aangetoond hebben dat evolutie een leugen is. Studenten moeten in scholen verteld worden over evolutie net zoals de andere misvattingen in de geschiedenis, zoals hoe de mensen dachten de zon rond de aarde draait, of dat de aarde plat is, of dat de aarde omhoog wordt gehouden op de hoorns van ossen. Want evolutie is een irrationele mythe die deze andere misschien zelfs overtreft op vlak van irrationaliteit. Bovendien is evolutie, in tegenstelling tot de andere, niet tot stand gekomen uit onwetendheid, maar als een opzettelijke misleiding, met als doel de mensen te laten dwalen van het geloof in Allah.

Er moet duidelijk aan de jongeren verteld worden:

-    Hoe het darwinisme geen wetenschappelijke verklaring kan geven voor het ontstaan van de eerste levende cel,

-    Dat de meer dan 250 miljoen fossielen die tot nu toe opgegraven zijn, allemaal evolutie weerleggen en de schepping door Allah bewijzen,


-    Dat de aardkorst vol zit met fossielen die evolutie verwerpen,


-    Dat alle takken van de wetenschappen de onbenulligheid van het darwinisme hebben blootgesteld en


- Dat het darwinisme een fanatieke religie is die allang achterhaald is.


Op deze manier worden de valstrikken van zij die de wereld willen overspoelen met bloed, die profiteren van conflict en geweld, die mensen aanzetten tot conflict en chaos en die meedogenloosheid en egoïsme willen laten overheersen in de wereld, gedwarsboomd; met het naleven van de moraliteit die Allah heeft meegedeeld in de Koran, zal de wereld een heldere plaats worden vol met geluk, vreugde, vrede en veiligheid.
2010-03-28 10:58:47

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top