DE SCHEPPER VAN ALLE LEVEN IS ALMACHTIGE GOD

Het darwinisme is de kromste, de meest ondenkbare perverse religie in de wereldgeschiedenis. Ondanks dat alle details van het leven een perfecte orde en wijsheid bevatten, interpreteert het darwinisme dit allemaal als het product van zogezegde blinde en willekeurige processen. Het eiwit is een zodanig complexe molecule dat zelfs dat al niet kan aangemaakt worden in laboratoria en het is werkelijk verbluffend dat leven zo complex is onder de elektronenmicroscoop. Maar het darwinisme vat zelfs deze enorme schepping op als “toevallig ontstaan”. De levende wezens zijn geschapen met eigenschappen en kwaliteiten die behoorlijk van elkaar verschillen en de onmogelijkheid van dat de organen en structuren die ze bezitten in elkaar transformeren, is op een duidelijke en onweerlegbare manier aangetoond. Maar het darwinisme beweert dat de enorme diversiteit aan levensvormen op aarde voortkwam uit één enkele bacterie. Er is geen enkel bewijs te vinden dat de beweringen van het darwinisme juist zijn en dat levende wezens evolueren. Desondanks publiceren darwinistische bladen elke week een nieuw vals fossiel. Er is een duidelijke orde en praal op aarde. Maar het darwinisme beweert dat dit allemaal zogezegd uit zichzelf, als gevolg van blinde toevalligheden, uit chaos, desorganisatie en wanorde ontstaan is. Als deze feiten in acht genomen worden, is het onmogelijk dat een redelijke mens enig bewijs of enige logica vindt achter de wereldwijde acceptatie van het darwinisme.

Maar dit bedrog heeft bereikt wat het wou. Het werd in de Hadith meegedeeld dat de onheil van de dajjal de hele wereld zal omvatten. De hele wereld heeft inderdaad, onder invloed van de vrijmetselarij die het dajjalistisch systeem is, onbewust en onwetend een superstitieus systeem aangenomen. Een groot aantal mensen van alle naties en geloven hebben zich aangepast aan dit superstitieus systeem. Mensen hadden niet kunnen raden wat voor een doodlopende weg ze inliepen door zich aan te passen aan een dergelijk pervers systeem. Vele veronderstelden werkelijk dat deze theorie wetenschappelijk is, zagen haar als een doodgewone theorie, begrepen niet welke grote gevaren ze inhield voor hun eigen wereld en toekomst. Ze konden niet prudent handelen en ze konden niet voorzien welk verwoestend effect een leugen die beweert dat de mens een zogezegde geëvolueerde diersoort is, zou hebben op mensen, samenlevingen en staten. Ze hadden zich niet kunnen realiseren dat een pervers gedachtesysteem hen langs alle kanten omringde en hun kinderen, hun land en hun leefomgeving negatief beïnvloedde. Ze konden niet begrijpen dat dit pervers gedachtesysteem, de voornaamste reden vormde voor de aanvallen, de slachtpartijen, de moorden, de diefstallen, de perversie, de degeneratie, de anarchie, de oorlogen, het terrorisme en dat ze steeds dieper doorzakten in dat drijfzand. Ze hadden niet kunnen denken dat het onderwijzen van het darwinisme aan hun kinderen, hen in een onzedelijke, opstandige, gedegenereerde toestand zou brengen en hen van hun menselijke kwaliteiten zou verwijderen. De vrijmetselarij, die het dajjalistisch systeem is, heeft hen op zo een verraderlijke manier benaderd, heeft hen zodanig bedrogen, dat de overgrote meerderheid van de mensen, zonder het te beseffen, zonder te weten wat hen te wachten stond, hier het slachteroffer van werden. De situatie waarin de wereld momenteel verkeert, is het gevolg van deze achteloosheid en de onverschilligheid die getoond werd tegen het probleem van het darwinisme.

Het heeft ongetwijfeld destructieve gevolgen gehad dat een groot deel van de mensen zich bewust of onbewust aanpasten aan de leefwijze die verdedigd werd door de dajjal en deden wat de dajjal zei. Zich aansluiten bij de perverse religie van de dajjal, betekent afstand nemen van de mooie moraliteit die goedgekeurd wordt door God en van de instemming van Onze Heer. Dit is de voornaamste reden waarom er in een groot deel van de wereld een leven geleid wordt dat niet in overeenstemming is met de moraliteit in de Koran. God raadt in de Koran aan dat mensen elkaar het goede aanbevelen en het kwade verbieden. Vandaag wordt deze grote verantwoordelijkheid in vele delen van de wereld niet nageleefd, de mensen worden in tegendeel steeds naar het slechte geleid. God heeft de mensen afgeraden zich egoïstisch, gierig, ondankbaar, onbetrouwbaar, opportunistisch, ondeugdzaam, jaloers, onrechtvaardig, roekeloos, hoogmoedig en opvliegend te gedragen. Momenteel leven vele samenlevingen het tegengestelde van deze moraliteit. Onder de moslims die zich aan de Koran houden, is het een basisprincipe om eerst aan de ander te denken en om hem op elk aspect een absolute voorrang te verlenen. Maar op dit moment denken een groot deel van de mensen enkel aan hun eigen belangen en kunnen zich hiervoor zelfs verlagen tot zeer kleinerende handelingen. Volgens de Koran is het haram om ongerechtvaardigd te moorden. Maar vandaag is het aantal van gepleegde moorden, verbazingwekkend groot. Volgens de Koran heeft iedereen de taak om op te komen voor de rechten van een ander. Maar vandaag is het systeem van vele landen van de wereld erop gericht dat mensen elkaars rechten afnemen en elkaar oplichten. Volgens de Koran worden de bezittingen die overblijven van een behoeftig deel, gegeven aan armen. Weer in vele landen van de wereld worden de armen in het huidig systeem steeds meer uitgebuit, er wordt nagenoeg getracht ze te elimineren en de rijken spannen zich in om meer te bezitten.


Het is een gevolg van het systeem opgericht door de dajjal, dat het tegengestelde beleefd wordt van de moraliteit die ons door God meegedeeld is in de Koran. Een overgroot deel van de mensen kunnen, als gevolg van dat ze zich aanpassen aan het systeem van de dajjal, niet in welvaart leven, gelukkig zijn of zegeningen krijgen, ondanks dat ze dit anders wel zouden moeten kunnen. Het systeem van de dajjal is een grote nachtmerrie, een groot probleem geworden voor de mensen.

Maar het dajjalisme is nu intellectueel gestorven. Alle complotten van de vrijmetselaars zijn uitgekomen en teniet gedaan. Het dajjalisme heeft niets meer om op te steunen om recht te blijven. Ze kunnen de mensen niet langer meer op lichten, ze kunnen niemand laten geloven in het bedrog van het darwinisme.

Ze zullen dit als God het wenst, ook niet kunnen doen in de toekomst. Want volgens Gods belofte is het valse voorbestemd om zeker te vergaan en te verdwijnen. God heeft deze orde geschapen opdat de mensen Zijn grootheid zouden vatten zoals het hoort en het juiste zouden onderscheiden. Verder is het bevel “zij” van God uiteraard genoeg om het dajjalistisch systeem uit te schakelen en om de moraliteit van de Koran te laten heersen in heel de wereld. De dajjal had gedacht dat zijn val groot en sterk was. Maar tegenover de val van God, lijdt hij een zware nederlaag. God, die de Heer van de werelden is, openbaart in Zijn verzen:


En indien de mensen van die steden hadden geloofd en rechtvaardig waren geweest, zouden Wij zeker zegeningen van de hemel en van de aarde voor hen hebben gezonden, maar zij verloochenden (onze profeet); daarom grepen Wij hen vanwege hun daden.

Zijn de bewoners der steden veilig voor de komst van Onze straf over hen, 's nachts, terwijl zij slapen?

Of zijn de bewoners dezer steden veilig voor Onze straf die over hen zou kunnen komen, des daags terwijl zij zich vermaken?

Zijn zij dan veilig voor Gods voornemen? En niemand waant zich veilig voor Gods voornemen, dan het volk dat te gronde gaat.  (Soera al-Araf, 96-99)

De verantwoordelijkheid van een mens met een verstand en een geweten is het volgen van de weg getoond door het verstand, het geweten en de wetenschap en het accepteren van het feit dat alle entiteiten geschapen worden door God. Onze Almachtige Heer heeft ongetwijfeld de lof, overgave, waardering en gebeden van mensen niet nodig. De mens heeft dit enkel zelf nodig. Arrogantie tegen God zal de mens zowel op aarde, als in het Hiernamaals, niets anders dan frustratie brengen. Zich overgeven aan God is een weg om deugdzaam en mooi te leven op aarde; en in het Hiernamaals, oneindige en grote zegeningen die onvergelijkbaar zijn met deze wereld, te krijgen. Maar daar bovenop zal de goedkeuring door God, de grootste beloning voor de mens zijn.

En de nederlaag van de dajjal zal voor altijd duren. De ondergang van het darwinisme is hier de grootste aanwijzing voor. Het is nu belangrijk om de weg getoond door het geweten te volgen en het leven niet te verspillen als een gevangene van de dajjal. Als een persoon een verstand en een geweten bezit, is dat wat gedaan moet worden.

God, Die de Eigenaar en Heerser is van alle entiteiten, openbaart in een vers:


Wendt u tot uw Heer en onderwerpt u aan Hem voordat de straf over u komt, want dan zult gij niet meer worden geholpen. En volgt het beste dat u geopenbaard is door uw Heer voordat de straf onverwachts over u komt terwijl gij het (naderen er van) niet bemerkt. (Soera az-Zomar, 54-55)

2010-04-07 08:17:13

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top