DARWINISTEN DIE DE WIJSHEID ACHTER DE SCHEPPING VAN ONVOLMAAKTHEDEN DOOR GOD, AL-BADI, NIET KUNNEN VATTEN

“Badi” is één van de namen van Almachtige God. Het betekent: “HIJ DIE UNIEKE EN WEERGALOZE WERELDEN SCHEPT”.
 
Sommige mensen kunnen deze almachtige titel van Onze Heer niet helemaal begrijpen. Anderen negeren, ondanks het feit dat ze het verstaan. Ze zoeken manieren om te kunnen ontkennen. Allah heeft de toestand van deze mensen als volgt meegedeeld:
 
En zij verwierpen deze onrechtvaardig en aanmatigend terwijl hun zielen er van overtuigd waren. Ziet, hoe kwaad het einde was van de onruststokers. (Soera an-Naml, 14)
 
O mensen, een gelijkenis wordt gegeven, luistert er naar. Voorzeker, degenen die gij in plaats van God aanbidt kunnen zelfs geen vlieg scheppen, al zouden zij daar allen toe samenwerken. En indien een vlieg iets van hen zou wegnemen, zouden zij dat niet kunnen terugnemen. Zwak is zowel de zoeker als de gezochte.
Zij achten God niet met de achting die Hem verschuldigd is. Voorzeker, God is Sterk, Almachtig. (Soera el-Hadj, 73-74)
 
Degenen die de grootheid van God niet kunnen waarderen zoals het hoort, vallen steeds in dezelfde fout. In plaats van bewijzen te brengen die hun eigen beweringen staven (ze hebben geen enkel bewijs die hun beweringen kan verifiëren), trachten ze gebreken te zoeken in de bewonderenswaardige schepping van Onze Heer (God verhoede). Degenen die dit doen, zijn meestal atheïsten en darwinisten die handelen met als motivatie het ontkennen van God. Met de komst van de 21ste eeuw, leiden de darwinisten onder de grootste nederlaag van hun 150-jarige geschiedenis. In deze eeuw heeft heel de wereld begrepen dat er miljoenen bewijzen zijn voor de schepping en dat er ZELFS NIET EEN ENKEL BEWIJS BESTAAT DAT DE EVOLUTIETHEORIE ONDERSTEUNT. In deze periode, waarin we nu zijn, hebben mensen kunnen begrijpen dat ze sinds hun schooljaren bedrogen zijn. Ze hebben voor de eerste keer kennisgemaakt met echte wetenschappelijke bewijzen en gezien dat de meer dan 250 miljoen prachtige fossielen, allemaal de waarheid van de Schepping tonen.
 
Deze grote nederlaag heeft de darwinisten zo een grote paniek en wanhoop bezorgd dat de aanhangers van de evolutie de oplossing gezocht hebben in een tegenaanval gebaseerd op leugens en bedrog. Televisieprogramma’s over de evolutie en darwinistische tijdschriften proberen de laatste tijd hun nederlaag te vergeten door steeds hetzelfde onderwerp naar voren te schuiven. Hun bewering is: de levende wezens zijn niet perfect.
     
Het zal nuttig zijn dat we hier over een zeer belangrijk punt, dat we al vele malen hebben uiteengezet, nog eens vermelden: De levende wezens zijn uiteraard niet perfect. Maar wat de darwinisten niet willen begrijpen is dit: net zoals dat de buitengewoon complexe en prachtige volmaaktheden, waarvan de mensen de geheimen niet van hebben ontrafelen, speciaal geschapen zijn, zijn ook de gebreken speciaal geschapen. Door onvolmaaktheden te scheppen, laat Onze Almachtige Heer zien dat Hij de macht heeft om alle entiteiten die Hij wil, kan scheppen met de perfectie en schoonheid die Hij wil. Onvolmaaktheden zijn er om te laten herinneren dat deze wereld een slechts een tijdelijke testplaats is. Door gebreken te scheppen, laat Onze Eerbiedwaardige Heer zien dat het ware leven niet het aardse leven is en dat volmaaktheid enkel zal bestaan in het Hiernamaals, in het oneindige Paradijs. God, die glorieuze werelden op een volmaakte en buitengewoon perfecte en schone manier schept, heeft uiteraard de macht om alles met diezelfde volmaaktheid te scheppen. Want Almachtige God is de Heerser van alle werelden, het volmaakt scheppen behoort enkel tot Hem. Zijn kunst is adembenemend en vol glorie.
 
Als de mens volmaakt geschapen zou zijn op aarde, zou hij het geheim achter onze beproevingen niet kunnen begrijpen, zou hij niet vatten dat hij zich als een ware dienaar van God moet gedragen en zou hij niet streven om Zijn goedkeuring en Paradijs te verdienen. Voor iemand die de volmaaktheden op aarde zou bezitten, zou deze aarde volstaan en een dergelijk persoon zou niet verlangen naar het Hiernamaals. Er zit dus een speciale wijsheid verscholen achter het feit dat terwijl veel levende wezens op zo’n manier geschapen zijn dat ze nooit ziek worden, vele zeer goed bestand zijn tegen zelfs de meest buitengewone omstandigheden, bloemen steeds heerlijk ruiken, dit alles niet onvolmaakt voorkomt bij de mens. Door hun eigen zwakheden te zien, begeven de mensen zich naar God, zien ze de ware aard van het leven van deze wereld en streven om dichter bij God te komen om het Paradijs te verdienen die geschapen is door Onze Heer Die de Ware Eigenaar van perfectie is. Mensen die hun zwakke punten kennen, gedragen zich niet verwend en stellen zich niet hoogmoedig en arrogant op tegen God (God verhoede). Almachtige God die de Heer van alle werelden is, zal in het Hiernamaals ongetwijfeld alle entiteiten op de meest perfecte en prachtigste manier scheppen. Deze schepping zal uiteraard gerealiseerd worden met enkel het bevel “Zij” van Almachtige God. Onze Heer openbaart in de Koran:
         
Zien zij niet hoe God de schepping verwekt, en daarna herhaalt? Dat is zeker gemakkelijk voor God.
Zeg: "Trek op aarde rond en zie hoe God de schepping begint en daarna de latere schepping verwekt." Waarlijk, God heeft macht over alle dingen.
 (Soera al-Ankaboet, 19-20)
 
Omdat darwinisten zich totaal niet bewust zijn van deze grote waarheid, komen ze tevoorschijn met buitengewoon onzinnige beweringen en maken ze zichzelf belachelijk. Natuurlijk weten ze ook zelf heel goed dat deze beweringen niet juist en geldig zijn. Ook zij zijn getuige van de weergaloze scheppingskunst van God. Maar het feit dat ze geen enkel bewijs hebben, hun hulpeloze positie en de paniek veroorzaakt door hun nederlaag, zetten hen ertoe aan zulke geforceerde en onzinnige uitspraken te maken.
 
Dhr. Adnan Oktar Heeft de Wijsheid Achter de Onvolmaaktheden van de Mens als Volgt Besproken:

PRESENTATRICE: Ja, we hebben een vraag. “We kijken naar de dieren en planten in de natuur, ondanks dat ze in zand en aarde zitten, ondanks dat ze zich niet wassen met water en zeep, zijn ze steeds proper. Maar de mens is niet zo. Waarom is de mens, ondanks dat hij een belangrijker wezen is, ondanks dat hij een complexer wezen is, geschapen met meer gebreken?”...
 
ADNAN OKTAR: Hoe onvolmaakter de mens is, des te perfecter en mooier wordt zijn test, hij keert zich des te meer naar God. Bijvoorbeeld als God het wou, zou Hij de adem van de mens net zo heerlijk als de bloemen kunnen maken. Aan bloemen, planten, rozen kan God bijvoorbeeld een zeer mooie geur geven.

God kon het vermogen dat hij gegeven heeft aan de roos, bijvoorbeeld ook aan de adem van de mens geven. Dan zou zijn adem naar rozen ruiken. Hij zou er geen behoefte aan hebben om zijn gezicht te wassen. Hij zou zeer steeds netjes blijven als een roos. Of hij zou zeer netjes kunnen blijven als een stuk staal. God heeft dit speciaal niet zo gedaan, als je er op let, is alles in het menselijk lichaam onvolmaakt. Het oor is op een andere manier onvolmaakt, het oog op een andere manier, alles op een andere manier. Ze zijn allemaal speciaal geschapen. Maar ik stapte bijvoorbeeld voorbij langs een parfumerie zaak en dacht bij mezelf dat er zeer veel soorten geuren, parfums en veel soorten andere materiaal was.

God heeft ze geschapen in kleine glazen doosjes en Hij heeft ze ingepakt. Hij toont het ons op die manier in onze hersenen.

Als God het had gewild, zou Hij dat soort mooie geuren ook in onze lichaam kunnen schapen. Maar Hij heeft dat niet gedaan. Hij doet het omgekeerde. Maar als God het wil, kan Hij een zeer mooie geur teweeg brengen onder de oksels. Want Hij schept bij alle planten, bij de zwakke hyacint, bij het viooltje en bij de tulp een zeer aangename geur. Maar God heeft dit speciaal niet zo gedaan zodat de mensen naar het Paradijs zouden verlangen. Want anders kan het zijn dat er ze niet naar het Paradijs verlangen. Zolang dat de mens zijn onvolmaaktheden ziet, zal zijn verlangen naar het Paradijs steeds vergroten. Want we hebben bijvoorbeeld in ons hoofd een gedachte van een perfect muziekje, maar we kunnen dat op geen manier vinden.

PRESENTATRICE: Ja.
 
ADNAN OKTAR: We kopen steeds Cd’s en albums maar het muziekje dat we zoeken hebben we nog niet gevonden. We kunnen ook het geur dat we zoeken niet vinden.
 
PRESENTATRICE: Ja.
 
ADNAN OKTAR: Dat is aanwezig in ons onderbewustzijn. Daar is bijvoorbeeld een perfect huis. Ook als we naar een paleis gaan staat het ons niet aan en zeggen we “ik wou dat we naar huis konden gaan”, niet?

PRESENTATRICE: Ja.
 
ADNAN OKTAR: In die betekenis vinden we niets goed. Want omdat we voor het Paradijs geschapen zijn, hebben we in onze onderbewustzijn een zeer sterk instinct voor het Paradijs en voor oneindigheid. Het instinct van eeuwig leven is het sterkste instinct van de mens en dit is het enige instinct dat niet bevredigd wordt. Dit instinct is gegeven opdat het zal bevredigd zal worden. We hebben het instinct gekregen van de honger; dat wordt bevredigd. Het instinct van dorst en alle andere instincten worden ook bevredigd, maar enkel het instinct van eeuwig leven is niet bevredigd. Maar als de mens zou weten dat hij niet zal sterven, wat zou hij dan niet doen? Wat zou er dan niet gebeuren? Bedenk wat er al gebeurt ondanks dat het leven kort is. (Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 18 januari 2009 op Kanal 35 TV …)
 
Hebben zij over zichzelf niet nagedacht? God heeft de hemelen en de aarde en alles wat daartussen is niet geschapen, dan in waarheid en voor een vastgestelde tijd. Toch geloven velen onder de mensen niet in de ontmoeting met hun Heer. (Soera ar-Roem, 8)
2010-04-19 21:30:11

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top