VERGEET NOOIT DAT DE WERELD EEN TIJDELIJKE BEPROEVINGSOORD IS

Het tegenwoordige leven is niets dan een leeg vermaak en een spel, maar het tehuis van het Hiernamaals, dat is het werkelijke Leven, als zij dit slechts konden begrijpen! (Soera: Al Ankaboet, 64)

Vergeet niet dat al het wereldlijke geschapen is met een bepaald doel. Dat alles wat u in uw omgeving kunt zien een bestaansreden heeft, is absoluut zeker. Voor alles en dus ook voor u en alle andere mensen heeft het verblijf is deze wereld een bepaalde reden.
 
Hij is het die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich het beste gedraagt; en Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde. (Soera: Al Molk, 2)
 
Zoals vermeld in het bovenstaande vers heeft God het leven geschapen om de mensen te beproeven en heeft hen daarvoor tijdelijk gehuisvest in de wereld. Hij test ons met de gebeurtenissen die wij hier ervaren en houdt het leven in stand opdat ongelovigen zich te kennen geven en de gelovigen gezuiverd worden van hun kwade daden en hierdoor de hemelse zeden kunnen verwerven. De wereld is met andere woorden niet meer dan een beproevings- en een vormingsoord waar men het welbehagen van God kan verdienen.

God heeft duidelijk geopenbaard welke grenzen de mensen dienen te bewaken, welke gedragingen hij liefheeft en alles wat hem ongunstig stemt. Vervolgens zal de mens in functie van zijn daden gestraft worden in zijn eeuwig leven of hij zal ervoor beloond worden. Op deze manier brengt elke seconde ons dichter bij het paradijs of bij de hel. Vergeet daarom nooit dat ook u op dit ogenblik op de proef gesteld wordt, dat het resultaat van deze proef uw eeuwig leven zal bepalen en dat het einde van de proef uiterst nabij is.  God herinnert zijn dienaren aan deze realiteit in zeer veel koranverzen en waarschuwt hen voor die dag als volgt:
 
O gij die gelooft, vreest Allah; en laat iedere ziel acht geven op hetgeen zij voor morgen (het hiernamaals) voorbereidt. En vreest Allah, voorzeker Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet. (Soera: Al Hasjr, 18)

God verbiedt de mensen om zich vast te klampen aan de vergankelijke en bedriegelijke geneugten van de wereld. Want zijn eigendom noch zijn schoonheid of status kortom niets wat hij in deze wereld bezit zal hem baten in het hiernamaals tenzij hij dit gebruikt conform de wil van God. De mens zal al zijn bezittingen achterwege laten, zijn eigen lichaam inbegrepen en zal vervolgens het hiernamaals betreden. Zijn begraven lichaam zal ontbonden worden en zijn goederen en eigendommen zullen mettertijd worden vernield. Maar hij zal, net zoals alle mensen, helemaal alleen naar onze heer worden gebracht voor ondervraging. Maar ondanks deze heldere werkelijkheid, houden veel mensen zich bezig met hun dagelijkse activiteiten en vergeten zodoende de dood en het hiernamaals. Zij menen dat gans hun leven enkel en alleen bestaat uit het leven in deze wereld. Deze psychologie van de mensen wordt als volgt uiteengezet in de Koran

En zij zeggen: "Er is niets dan dit tegenwoordige leven, wij leven en sterven; alleen de tijd vernietigt ons." Maar zij hebben daaromtrent geen kennis, zij vermoeden slechts. (Soera: Al-Djaasi'jah, 24)

Nochtans zien de mensen een belangrijke realiteit over het hoofd; Het leven in deze wereld is namelijk zeer kort. Laten we nu een dertig jarige persoon nemen. Als u hem zou vragen hoe die 30 jaren verstreken zijn dan zou hij waarschijnlijk als volgt reageren “ze zijn zo snel voorbij gegaan dat ik het zelf niet eens kan volgen”.  Indien u hem zou vragen om te vertellen wat hij allemaal gedaan heeft, zou hij die 30 jaar hooguit binnen een paar uur samenvatten. En deze persoon heeft nog maximum 30 jaar te leven. Deze jaren zullen dan ook even snel voorbij gaan als de voorbije jaren. God heeft de korte duur van het wereldlijke leven in veel koranverzen benadrukt en laat ons tevens weten dat de mensen dit gegeven zullen toegeven in het hiernamaals. De volgende koranverzen kunnen we als voorbeeld aanhalen:
 
En de Dag, waarop Hij hen zal verzamelen, zal het hun toeschijnen, alsof zij slechts een uur van een dag (in de wereld) hadden vertoefd... (Soera: Jonas, 45)

De Dag waarop het Uur zal komen zullen de schuldigen zweren, dat zij slechts een uur hebben geleefd - zo werden zij bedrogen. (Soera: De Romeinen, 55)

Naast de vele mooie dingen heeft God ook vele tekortkomingen en frustrerende situaties geschapen in de wereld en toont hiermee keer op keer aan hoe vergankelijk de wereld is. Dit doet hij om te voorkomen dat mensen zich sterk zouden vastklampen aan de wereld. Maar dit is iets waarover men zich ernstig dient te bezinnen. Overweeg het volgende maar eens: Dingen die u het meest waardevol acht, die u zeer mooi vindt, verslijten na een korte duur. Uw dierbare kennissen sterven één voor één en u ziet de mooiste mensen die u kent verouderen. De ene ziekte volgt de andere op. Uw gelukkigste momenten, de momenten die u ongeduldig afwachtte en de momenten van hevige stress zijn allemaal achterwege. Aldus zal het vanaf heden ook zo geschieden en zal u tijdens deze periode die niet langer duurt dan een oogwenk steeds onderhevig zijn aan beproeving.   Deze beproeving zal duren tot de dood u treft. Vervolgens zal u net zoals alle mensen die voor u geleefd hebben, ten volle beloond worden voor hetgeen u gedaan heeft waarna uw eeuwig leven zal beginnen.

Nochtans zou de mens het niet willen dat een schoonheid of een mooi moment vergankelijk is. Maar wat hij ook doet, in een snel evoluerende wereld is het onmogelijk om dit te voorkomen. Hoe zal hij deze wensen dan kunnen waarmaken?  Wel, het paradijs is de enige plaats waar al zijn wensen meer dan verwacht in vervulling gaan. Vergeet daarom niet dat de wereld niet het oord is waar u uw oneindige wensen kan waarmaken maar dat u zich zou moeten voorbereiden op het hiernamaals in plaats van het wereldlijke na te streven.

Wat de ongelovigen betreft, door hun onwetendheid trachten zij al hun doelstellingen te doen passen in dit korte leven omdat ze de misvatting toegedaan zijn dat het leven een einde neemt na de dood. Zij trachten alle schoonheden en geneugten in deze wereld te bereiken. Zij trachten zoveel mogelijk te profiteren van deze wereld uit bezorgdheid dat de dood alles zal wegnemen van hen. Dit is echter niet meer dan een vergeefse poging gezien het feit dat de wereld vol is van tekortkomingen. Al het schone en het onuitputtelijke is in het paradijs. Maar deze gunsten zijn enkel bestemd voor vrome moslims die alleen God aanbidden. Wat de ongelovigen betreft, zij zullen enkel de gunsten in deze wereld kunnen benutten. In het volgende vers laat God ons weten hoe deze mensen in het hiernamaals aan het vuur worden blootgesteld.
 
De Dag, waarop de ongelovigen aan het Vuur zullen worden blootgesteld, zal er tot hen worden gezegd: "Gij hebt uw goede dingen in het leven der wereld uitgeput en gij hebt het genoten. Deze Dag zult gij met de straf der vernedering worden vergolden omdat gij ten onrechte op aarde hoogmoedig en opstandig waart." (Soera: Al Ahqaaf, 20)

Hieruit blijkt duidelijk dat niets op de aarde belangrijker is dan inspanningen te leveren om aan het vuur te ontkomen. De ene student doet er alles aan om zijn opleiding te volbrengen, een andere tracht hierdoor geld te verdienen en rijkdom te verkrijgen, voor een andere student is het verwerven van een status zijn enige doel. Maar men zou niet mogen vergeten dat die persoon zijn proclamatiedag niet zou kunnen meemaken of misschien zou hij niet lang genoeg leven om zijn geld waarvoor hij zolang gewerkt heeft, uit te geven. Maar er is wel één gebeurtenis die hij zeker zal meemaken en dat is de dag van de godsdienst waarop hij verantwoording zal moeten geven aan God.

Voorzeker, die niet uitzien naar de ontmoeting met Ons en die met het leven dezer wereld tevreden zijn en er voldoening in vinden en degenen, die onoplettend op Onze tekenen zijn, Dezen zijn het, wier verblijfplaats het Vuur is, voor hetgeen zij verdienen. (Soera: Jonas, 7-8)
 
Door zich te bezinnen over de verschillende tegenslagen zoals ziekten, ongevallen en veroudering waarmee God de mensen tot inkeer wil brengen, kan men in feite makkelijk inzien dat de wereld onvolkomen is en waaraan men best niet zo gehecht mag zijn:

Zien zij niet, dat zij elk jaar één- of tweemaal op de proef worden gesteld? Toch tonen zij geen berouw noch trekken zij er lering uit. (Soera: Berouw, 126)

”... Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl Allah het Hiernamaals voor u wenst…”(Soera: Al Anfaal, 67). Zoals vermeld is dit vers, herinnert God zijn dienaren steeds aan de vele gebreken van de wereld opdat zij de meest verheven plaatsen zouden bekomen in het hiernamaals.

Ook u zou deze verwittigingen best niet naast u neerleggen en niet vergeten dat u de tevredenheid van God moet nastreven in deze wereld om het eeuwige geluk te verkrijgen. In het volgende vers laat God ons duidelijk weten dat mensen die zich vastklampen aan het wereldlijke leven daardoor het oneindige leven verliezen:
 
Wie de oogst van het Hiernamaals wenst, diens oogst doen Wij toenemen, doch wie naar de oogst der wereld verlangt ook hem geven Wij daarvan, maar hij zal in het Hiernamaals geen deel hebben. (Soera: Asj Sjoera, 20)

God raadt de mensen aan om de voorzieningen van het paradijs te wensen want deze zijn beter en tevens oneindig zie Soera Taha, 131.
 
Maar naast dit gegeven zou je evenmin mogen vergeten dat God zijn vrome dienaren die het paradijs wensen ook een mooi en een gelukkig leven zal schenken in deze wereld. Het zijn de gelovigen die zowel in deze wereld als in het hiernamaals de mooiste beloningen zullen ontvangen:
 
Er zijn voor hen blijde tijdingen in het tegenwoordige leven en het Hiernamaals…(Soera: Jonas, 64)


2010-04-23 12:54:35

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net