WAAROM IS FRANKRIJK ZO BEZORGDALS HET GODSDIENST BETREFT

Frankrijk en sommige andere landen waren betrokken bij geschillen toen twee studenten van school gestuurd werden voor het dragen van een hoofddoek. Frankrijk verspreidde dit verbod en stelde een wet voor waarbij het dragen van godsdienstige kledij en symbolen verboden werd. Buiten hoofddoeken, werden hiermee ook de christelijke kruisen en Joodse yarmulkes verboden. Deze wet lokte een golf van reactie uit. Moslimlanden, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland veroordeelden de wet en benadrukten dat de bekrachtiging van deze wet zou leiden tot spanningen en verschansing in Frankrijk. Ze verklaarden ook dat de wet in strijd is met de godsdienstvrijheid en de fundamentele mensenrechten. Maar tot zover hebben deze reacties de Franse regering nog niet doen afzien van hun beslissing.
 
We mogen wat er in Frankrijk gebeurd is, niet enkel interpreteren als een verbod op religieuze symbolen. De Franse godsdienstvrees en religieuze moraliteit gaat al heel ver terug. Diegene die op de hoogte zijn van de sociaal-culturele ontwikkeling en de kerk-staat relaties in Frankrijk zal weten dat dergelijke initiatieven en de daaruit komende geschillen in de Franse maatschappij erg gekend zijn. Daarenboven is deze angst niet alleen beperkt tot de islam en het jodendom, de gedachtenis aan de moord van de katholieken tijdens the Franse revolutie is nog niet vergeten.
 
De huidige vorm van de kerk - staat relatie in Frankrijk is ontstaan door conflicten, haat, boosheid en bloedbaden. De strijd begon in de achttiende eeuw tegen de katholieke kerk met het doel om de invloed van de kerk op de maatschappij te verkleinen. We kunnen stellen dat gedurende deze periode, de maatschappij afstand begon te nemen van religieuze waarden en onder invloed kwam van materialistische filosofie.

De Eeuw van Verlichting :
 
Hoe Europese maatschappijen afstand namen van religieuze waarden
 
De periode waarin materialistische en evolutionistische ideeën overal werden geaccepteerd in de Europese maatschappij en zo tot het afstand nemen van religie leidde, staat bekend als "De Verlichting". Natuurlijk diegene die dit woord kozen (diegene die de verandering van ideeën positief voorstelden als een stap naar het licht) waren de leiders van deze afdwaling. Ze beschreven de vroegere periode als de "Donkere Eeuw" en gaven religie de schuld. Ze beweerden dat Europa werd verlicht toen het werd geseculariseerd en godsdienst op afstand werd gehouden. Deze bevooroordeelde en valse vooruitzichten zijn vandaag de dag nog één van de fundamentele propaganda-mechanismen van diegene die zich tegen religie verzetten.
 
Het is waar dat het Middeleeuwse Christendom gedeeltelijk "donker" was door bijgeloof en kwezelarij en het merendeel van deze praktijken werden in de na-Middeleeuwse periode gezuiverd. In feite bracht de Verlichting niet veel positiefs naar het Westen. Het belangrijkste resultaat van de Verlichting, hetgeen in Frankrijk gebeurde, was de Franse Revolutie, die het land in een bloedbad veranderde.
 
Voor de meeste Franse intellectuelen betekende de Verlichting het zuiveren van elke religieuze en spirituele waarde in de geest van de mens. Bijna alle denkers die in het achttiende-eeuwse Frankrijk leefden, deelden deze mening. De Franse Revolutie was gebaseerd op dit idee van Verlichting, dat in Frankrijk heerste. Het was één van de moderne, 's werelds meest barbaarse, genadeloze en woeste revoluties. Van zodra de Jacobijnen aan de macht kwamen na de revolutie, was het eerste wat ze deden, het invoeren van de guillotine. Duizenden mensen verloren hun hoofd, enkel en alleen omdat ze beschuldigd werden van rijk en religieus te zijn. Eén van de leiders van de revolutie was Fourché (zijn bijnaam was de slager van Lyon). Hij stuurde een comité, aangevoerd door 3 individuen, naar Lyon om daar de gestrande en religieuse aristocratie te vernietigen. Fourché stuurde een brief naar Robespierre, leider van de Senaat, waarin hij schreef dat de guillotine te traag werkte en dat hij niet tevreden was met de trage vooruitgang van de revolutie. Hij wou de toestemming om een massa-opruiming te doen. Op de dag dat hij de toestemming kreeg, werden duizenden mensen, met hun handen op de rug gebonden, genadeloos afgeslacht door de revolutiegeweren.
 
De literatuur die vandaag de dag door de Verlichting beïnvloed is, prijst de Franse Revolutie. Niettemin kostte de Revolutie Frankrijk veel en droeg ze bij tot sociale conflicten die nog tot in de 20ste eeuw duren. De analyse van de Franse Revolutie en de Verlichting door de bekende Britse denker, Edmund Burke, vertelt veel. In zijn bekende boek "Blaam op de Revolutie" in Frankrijk, uitgegeven in 1790, bekritiseerd hij beide ideeën van de Verlichting en haar vruchten, de Franse Revolutie. Naar zijn mening vernietigde deze beweging de basiswaarden die de maatschappij samenhield, zoals godsdienst, moraal en familiestructuur en baande het de weg voor terreur en anarchie. Uiteindelijk bekeek hij de Verlichting, zoals een tolk het neerzet, als een" vernietigende beweging van het menselijk verstand" (1)
 
De leiders van deze vernietigende beweging waren de vrijmetselaars. Voltaire, Diderot, Montesquieu, en andere anti - religieuze denkers die de weg naar de revolutie voorbereidden waren allen vrijmetselaars. De vrijmetselaars waren vertrouwd met de Jacobijnen, de leiders van de Revolutie. Dit leidde tot de mening van sommige historici dat het moeilijk is de Jacobijnen en de Vrijmetselaars in Frankrijk in deze periode van elkaar te onderscheiden.
 
Tijdens de Franse Revolutie, was er veel vijandschap aan de dag gelegd ten opzichte van godsdienst. Vele predikanten werden naar de guillotine gestuurd, kerken werden vernield en daarenboven waren er die het Christendom volledig wilden uitroeien en het wilden vervangen door een afwijkende, heidense, symbolische religie, genaamd de "Godsdienst van Reden"

De leiders van de revolutie werden ook slachtoffers van deze waanzin. Ieder van hen verloor uiteindelijk hun hoofd aan de guillotine, waarmee zij zelf zoveel mensen hadden veroordeeld. Zelfs vandaag vragen vele Fransmannen zich voortdurend af of de revolutie een goede zaak was of niet.
 
De anti - religieuze gevoelens van de Franse Revolutie verspreidde zich over Europa met als resultaat dat de negentiende eeuw de vrijpostigste en meest agressiefste periode van anti - religieuze propaganda werd.

De Strijd tegen Godsdienst in Frankrijk
 
De rol die in de revolutie door de Vrijmetselaars gespeeld werd, werd toegelaten door een "agent-provocateur", bekend als graaf Cagliostro. Cagliostro werd gearresteerd door de Inquisitie in 1789 en terwijl hij ondervraagd werd, deed hij enkele belangrijke toegevingen. Hij begon mee te delen dat de Vrijmetselaars over heel Europa een keten van revoluties gepland hadden. Hij zei dat het hoofddoel van de Vrijmetselaars was om het Pausdom te vernietigen of om het over te nemen.
 
De missie van de Vrijmetselaars in Frankrijk stopte niet bij de revolutie. De chaos, die het resultaat van de revolutie was, kwam uiteindelijk tot rust toen Napoleon aan de macht kwam. Maar deze stabiele periode duurde niet lang. Napoleons ambitie om over heel Europa te regeren, bracht alleen maar een einde aan zijn macht. Nadien ging het conflict in Frankrijk tussen de monarchisten en de revolutionisten gewoon door. In 1830, 1848 en 1871 vonden nog 3 andere revoluties plaats. In 1848 werd de 2de republiek gesticht en in 1871 kwam de 3de revolutie tot stand. In 1881 hield het katholicisme op om de officiële religie van Frankrijk te zijn en in 1988 werd godsdienstles volledig van het leerplan geschrapt.
 
De Vrijmetselaars waren erg actief gedurende deze onrustige periode. Hun voornaamste doel was om de Kerk en haar religieuze instituten te verzwakken, de religieuze waarden en de invloed van haar wetten op de maatschappij te vernietigen en om godsdienstlessen af te schaffen.

De Vrijmetselaars beschouwden het "anti-klerikalisme" als het centrum van hun sociale en politieke activiteiten.
 
De katholieke Encyclopedie bevat belangrijke informatie over de anti-religieuze missie van le Grand-Orient, zoals de Vrijmetselaars gekend zijn :
 
Uit de officiële documenten van de Franse Vrijmetselarij, hoofdzakelijk opgenomen in de officiële "Bulletin" en "Compte-rendu" van le Grand Orient, werd bewezen dat alle anti-klerikale maatregelen die in het Franse Parlement werden besproken, reeds op voorhand in de loges van de Vrijmetselaars waren besloten en uitgevoerd onder de directie van le Grand Orient, wiens bekende doel was alles en iedereen te controleren. "Ik zei op de vergadering van 1898", verklaarde de afgevaardigde Massé, de officiële spreker van de vergadering van 1903, "dit is de hoogste plicht van de Vrijmetselaars om zich elke dag meer en meer te mengen in politieke en wereldse strijd." "Succes (in de anti-klerikale strijd) is in grote mate dankzij de Vrijmetselarij ; door hun geest, hun programma, hun methodes die hebben getriomfeerd." "Dat het Blok opgericht werd, is dankzij de Vrijmetselaars en de discipline geleerd in de loges." "We hebben waakzaamheid en bovenal onderling vertrouwen nodig, als we ons werk willen vervullen, nog steeds niet beëindigd. Dit werk, weten jullie … de anti-klerikale strijd, is aan de gang. De republiek moet zichzelf bevrijden van religieuze congregaties, hen wegmaaien met een stevige slag. Het systeem van halve maatregelen is overal gevaarlijk, de tegenstander moet met één enkele klap vernietigd worden." (2)
 
De Katholieke Encyclopedie vervolgt het verslag van de Franse Vrijmetselaars en hun strijd tegen religie.
 
Inderdaad alle "anti-klerikale" hervormingen door de Vrijmetselaars uitgevoerd in Frankrijk sinds 1877, zoals de secularisering van opleiding, maatregelen tegen private christelijke scholen en liefdadigheidsinstellingen, de onderdrukking van religieuze ordes en de plunderingen van de Kerk, bereikte zijn hoogtepunt in een anti-christelijke en onreligieuze reorganisatie van de menselijke maatschappij, niet alleen in Frankrijk maar over heel de wereld. Aldus de Franse Vrijmetselarij, als de standaardbode van alle Vrijmetselaars, beweerde de gouden eeuw van de Vrijmetselaarse universele republiek in te huldigen. Dit omvat in Vrijmetselaars broederschap alle mensen en alle naties. " De triomf van de Galileer", zei de president van le Grand Orient, senator Delpech, op 20 september 1902, "heeft 20 eeuwen geduurd. Maar nu sterft hij op zijn beurt…. De Roomse Kerk, gebaseerd op de galileeïsche mythe, begon snel achteruit te gaan vanaf de dag op de welke de Vrijmetselaarse Vereniging was opgericht." (3)
 
Met de "Galileër" bedoelde de Vrijmetselarij Jezus, omdat volgens het evangelie, Jezus in de Palestijnse stad Galilea werd geboren. Daarom is de haat van de Vrijmetselaars voor de Kerk, een uitdrukking van hun haat ten opzichte van Jezus en alle monotheïstische religies. Met de materialistische, Darwinistische en humanistische cultuur die ze in de 19de eeuw gesticht hadden, geloofden ze dat ze de godsdienst vernietigd hadden en Europa terug naar het voor-christelijke heidendom gebracht hadden.
 
Toen deze woorden in 1902 geuit werden, verspreidde een reeks wetten in Frankrijk de strekking van religieuze oppositie. 3000 religieuze scholen werden gesloten en het was verboden om enige godsdienstlessen in scholen te geven. Vele geestelijken werden gearresteerd, sommige werden verbannen en godsdienstige mensen werden als tweede-rangs burgers aanzien. Dit was de reden waarom het Vaticaan in 1904 brak met alle diplomatische relaties met Frankrijk. Maar dit wijzigde niets aan de houding van het land. Er moesten eerst honderdduizenden Fransen sneuvelen tijdens de Eerste Wereldoorlog tegen het Duitse leger, vooraleer de arrogantie van het land temperde en het opnieuw de belangrijkheid van spirituele waarden erkende.
 
Zoals de Katholieke Encyclopedie volhoudt, de godsdienstoorlog van de Franse revolutie tot de 20ste eeuw, werd uitgevoerd door de "anti-klerikale maatregelen die het Franse Parlement passeerden", dewelke "op voorhand al beslist waren in de Vrijmetselaar loges en uitgevoerd onder de leiding van le Grand Orient." Dit is duidelijk gebleken uit de Vrijmetselaar geschriften. (4) Bijvoorbeeld, een citaat van een Turkse publicatie van "Een speech gedaan door Broeder Gambetta op 8 juli 1875 in de Clémente Amitié loge" leest :
Terwijl de geest van reactie Frankrijk bedreigde, en religieuze dogma en achterlijke ideeën doorgingen met het offensief tegen moderne sociale principes en wetten in de schoot van ijverige, vooruitziende organisaties zoals de Vrijmetselarij toegewijd aan broederschap, vonden we de kracht en de troost in de strijd tegen de overdreven eisen van de Kerk, haar belachelijke overdrijvingen en gewoonlijke overdaden… we moeten op onze hoede zijn en voort strijden. Om de ideeën van de menselijke klasse en vooruitgang te vervullen, laat ons volhouden zodat onze schilden niet doorbroken kunnen worden. (5)
 
Het zal opgemerkt worden dat de Vrijmetselaarse literatuur consequent haar eigen ideeën als "vooruitziend" naar voren brengt, terwijl ze religieuze mensen als "achterlijk" bestempelen. Niettemin is dit louter een woordspeling. Het begrip "de geest van reactie", vermeld in de bovenstaande paragraaf, is iets waar ook oprechte religieuze mensen zich tegen verzetten, maar welke de Vrijmetselaars uitbuitten om te mikken op ware religie in hun poging om de mensen ervan te vervreemden. Temeer, moet het opnieuw benadrukt worden dat de materialistische-humanistische filosofie die de Vrijmetselarij aanhangt, echt een bijgelovig, achterlijk systeem van ideeën, een overblijfsel van de heidense beschavingen van het oude Egypte en van het oude Griekenland, is.
Daarom heeft het gebruik van termen, zoals "vooruitziendheid" en "achterlijkheid", door de Vrijmetselaars, geen basis in werkelijkheid. Inderdaad is het ongegrond, omdat het conflict tussen de Vrijmetselaars en religieuze mensen niets anders is dan de vereeuwiging van het conflict tussen 2 ideeën die sinds de vroegste tijden van de geschiedenis bestaan. Het is religie die de eerste ideeën verkondigde : dat het mensdom door de wil van God gecreëerd was en dat de mensen verantwoordelijk zijn voor de aanbidding tot Hem. Dit is de waarheid. Het tegenovergestelde idee dat mensen niet gecreëerd waren, maar nutteloos en doelloos leven , is hetgeen voorgesteld werd door diegene die het bestaan van God ontkennen. Wanneer juist begrepen, kan het bekeken worden dat hun gebruik van oppervlakkige termen als "achterlijkheid" en "vooruitziendheid" geen basis heeft.
 
Door het gebruik van de ideeën van "vooruitgang", wilden de Vrijmetselaars zo de godsdienst vernietigen. De Katholieke Encyclopedie zegt:
 
De volgende zijn geacht de belangrijkste voornemens te zijn van de Vrijmetselaars :
 
(1)Om radicaal door openlijke vervolgingen van de Kerk, of door een hypocriete, frauduleus systeem van scheiding tussen Kerk en Staat, alle sociale invloed van de Kerk en van religie, verraderlijk "klerikalisme" genoemd en zo ver mogelijk, om de Kerk te vernietigen en alle waarheden, dit wil zeggen bovenmenselijke religie, dewelke meer dan een vage aanbidding van vaderland en mensdom is.
 
(2)Om te seculariseren, door een evenzo hypocriet, frauduleus systeem van "neutralisme", alle openbare en privé-leven en bovenal populaire instructies en opleiding. "Neutralisme" zoals begrepen door le Grand Orient is anti-katholiek en zelfs anti-christelijk, atheïstisch, positivistisch of agnostisch sectarisme in het kleed van neutralisme. Vrijdom van denken en bewustzijn van de kinderen moet systematisch in een kind ontwikkeld worden op school, en beschermd, zo ver mogelijk, tegen alle storende invloeden, niet alleen van de Kerk en priesters, maar ook van de ouders van de kinderen, indien noodzakelijk, zelfs door morele en fysische dwang. Le Grand Orient partij beschouwde het onmisbaar en een onfeilbare zekere weg tot het oprichten van de universele sociale republiek. (6)
 
Het blijkt dat de Vrijmetselarij een programma in werking heeft gesteld, onder de naam van de "bevrijding van de maatschappij", wiens doel is godsdienst uit te wissen, een programma dat nog steeds uitgevoerd wordt. Dit mag niet verward worden met een model dat probeert de kans te voorzien voor elke burger van éénder welke godsdienst, om zijn geloof vrij te praktiseren. Eerder, het model dat door de Vrijmetselarij voor ogen gezien wordt, is één van de massa hersenspoelingen met het opzet om godsdienst volledig uit de maatschappij te verwijderen en de geesten van individuen en indien nodig zijn aanhangers te vervolgen.
 
RELIGIEUZE MORAAL IS DE OPLOSSING VOOR ALLE MOEILIJKHEDEN
HET BASISPROBLEEM IS DE AFWEZIGHEID VAN GODSDIENST
 
Frankrijks beleid om religie uit te roeien begon in de 18de eeuw en heeft nog 3 eeuwen geduurd. Het resultaat is dat het land veranderd is in een natie dat bang is van religie, religieuze moraal en religieuze mensen. In de voorbije laatste jaren, en als resultaat van dit proces, moslims en verschillende andere leden van religieuze organisaties zijn aangevallen geweest. Nochtans is deze angst ongegrond. Eigenlijk is het niet religie, maar de afwezigheid van religie dat zou moeten worden gevreesd. Religieuze moraal brengt vrede, welzijn, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid in een maatschappij. In een maatschappij waar het besef van religieuze moraal sterk is, kan geen geweld, ontaarding of angst mogelijk zijn. Daarom is Frankrijks angst niet nodig. In maatschappijen waar oorlog, conflicten, geweld en onrechtvaardigheid heerst, is er geen religieuze moraal.
 
In een maatschappij ver van religie verwijderd, is het onvermijdbaar dat mensen egoïstisch, onrechtvaardig zijn en ontbreken aan morele goedheid. Alleen de waarden van religie garanderen morele perfectie voor maatschappijen en individuen. Diegene die vertrouwen hebben in God gedragen zichzelf verantwoordelijk, aangezien zij alleen leven om de toestemming van God te verkrijgen en wetende dat zij verantwoording van al hun daden moeten voorleggen. Door God te vrezen, vermijden ze voorzichtig slechte daden, gedragingen en houding, die niet door God geprezen worden. Een maatschappij beheerst door zulke mensen wordt er één die geen sociale problemen ervaart.
 
Niettemin, een niet-gelovige die faalt te erkennen dat hij uiteindelijk voor zijn daden beloond of gestraft zal worden, zal geen paal en perk aan zijn slechte daden stellen. Ondanks het vermijden van sommige sociaal ongunstige vormen van gedrag, twijfelen vele mensen er niet aan andere slechte dingen te doen als ze ertoe worden aangespoord, ontmoedigd zijn of de kans ertoe krijgen.
 
In maatschappijen waar er geen godsdienst is, zijn mensen voorbestemd om allerlei immorele daden te begaan. Bv. Een religieus persoon zou nooit omkoopgeld aannemen, gokken, jaloers zijn of liegen, omdat hij zou weten hij achteraf in het hiernamaals voor deze daden verantwoording moet afleggen. Toch, iemand zonder religie is vatbaar om al deze dingen te doen. Het is niet genoeg voor iemand om te zeggen "ik ben net religieus, maar neem geen omkoopgeld aan", of "ik ben niet religieus maar ik gok niet", want een mand die God niet vreest en die niet gelooft dat hij zichzelf zal moeten verantwoorden in het hiernamaals kan éénder welk van deze dingen doen als de situatie of toestand wijzigt. Een persoon die zegt : "ik ben niet religieus, maar ik bega geen ontucht" kan dit doen op een plaats waar ontucht als normaal beschouwd wordt. Of een persoon die zegt geen omkoopgeld aan te nemen, kan zeggen "mijn zoon is ziek en gaat sterven, daarom moet ik dit omkoopgeld aannemen" als hij God niet vreest.
 
Hoe dan ook een religieus persoon, vertoont zo'n immoraliteit niet, omdat hij God vreest en niet vergeet dat God zowel zijn intenties als zijn gedachten kent.
 
Een persoon die afstand neemt van religie kan zeggen "ik ben niet religieus maar vergevend. Ik voel noch wraak noch haat." Maar op een dag kan een onaangename gebeurtenis zijn zelfcontrole doen verliezen en het meest onverwachte gedrag vertonen. Hij zou iemand kunnen vermoorden of kwetsen, omdat de moraliteit die hij volgt één is dat verandert naargelang de omgeving en toestanden van de plaats waar hij leeft.
 
Toch diegene die in God en het hiernamaals gelooft, zal nooit van zijn goede moraal afwijken, niettegenstaande wat de toestanden of omgeving mogen zijn. Zijn moraal is niet wisselend, maar onveranderbaar. God verwijst naar de betere moraal van religieuze mensen in zijn verzen:
 
(Zij zijn) degenen die het verbond met Allah nakomen en het verbond niet verbreken. En degenen die onderhouden wat Allah heeft bevolen te onderhouden. En zij vrezen hun Heer en zij zijn bang voor de slechte afrekening. En degenen die geduldig zijn bij het zoeken naar het welbehagen van hun Heer, en die de shalât onderhouden en die bijdragen geven van waar Wij hun mee voorzagen, in het verborgene en openlijk. En die door het goede het kwade opheffen. Zij zijn degenen voor wij er de goede eindbestemming is.
(Koran 13: 20-22)
 
In een omgeving zonder religie is het eerste concept dat uitgeschakeld moet worden dat van de familie. Waarden zoals loyaliteit, trouw, aanhankelijkheid, liefde en respect, dewelke de familie ondersteunen, zijn totaal opgegeven. Men moet zich herinneren dat de familie de basis is van de maatschappij en als de familie uiteenbarst, doet de maatschappij dat ook. Zelfs de staat heeft geen reden tot bestaan, aangezien alle morele waarden die de staat ondersteunen, vernietigd zijn.
 
Temeer in onreligieuze maatschappijen is er geen reden voor iemand om respect, liefde of medelijden voor iemand te voelen. Dit leidt tot sociale anarchie. De rijken benijden de armen. De armen benijden de rijken. Boosheid ontwikkeld zich tegen diegene die gehandicapt of in nood zijn. Of agressie tegen verschillende naties steekt de kop op. De arbeiders worden agressief ten opzichte van hun werkgevers en vice versa. Vaders keren zich tegen hun zonen en omgekeerd.
 
De reden voor dit voortdurende bloedvergieten en het "derde pagina nieuws" in de kranten is onreligieus. Elke dag zien we op deze pagina's nieuwsverslagen over mensen die elkaar achteloos vermoorden voor onbeduidende redenen.
 
Niettemin een persoon die weet dat hij verantwoording in het hiernamaals zal moeten afleggen, kan geen geweer naar iemand anders hoofd richten en hem neerschieten. Hij weet dat God mensen verboden heeft zulke criminele feiten te plegen en zijn angst voor God garandeert dat hij goddelijke vergelding zal vermijden. In de Koran beveelt God mensen om corruptie te vermijden:
 
En zaait geen verderf op aarde na de verbetering ervan (door de aanwezigheid van de Profeet) en roept Hem aan, (Zijn bestraffing) vrezend en (Zijn Barmhartigheid) begerend. Voorwaar, Allah's Barmhartigheid is dicht bij de weldoeners.
(Koran 7:56)
 
Het bestaan van religieuze waarden brengt liefde voor God. Deze liefde heeft een overweldigende positieve en aanmoedigende invloed op alle mensen. Om de toestemming van God te verdienen, troosten gelovigen zichzelf op de meest morele manier en houden van en respecteren de ander. In het algemeen genade, verdraagzaamheid en medelijden doordringt de maatschappij.
 
Gaande in angst voor God, vermijden mensen strikt toe te geven aan immorele en slechte daden. Op deze manier komt elke soort van slechtheid, dat eerder niet kon verhinderd worden, tot een abrupt einde. De geest en warmte van religie vult de atmosfeer.
 
In maatschappijen waar religie niet indringt, is het een aanvaard feit dat mensen rebels en anarchistisch worden en een positie innemen ten opzichte van hun staat. Niettemin voor diegene die volgens de waarden van religie leeft, zijn de geboden van de staat overheersend. Als het vereist is, zal iemand zijn leven in gevaar brengen voor deze waarden. Voor zo'n persoon, zullen de belangen van zijn staat boven zijn eigen belangen staan. Ze nemen het op voor spirituele waarden en doen hun best om ze te verdedigen.
 
Onder zulke gunstige omstandigheden wordt een staat regeren vrij gemakkelijk. Het land wordt een veilige en voorspoedige plaats.
De bestuurders van het land behandelen hun burgers op een eerlijke en meedogende manier en zo houden onjuiste praktijken op. Op hun beurt krijgen zij het respect van de burgers. Zulke staten leggen hun basis voorzeker op een onbeweegbare fundering.
 
In afwezigheid van islamitische moraal, wordt de vader de vijand van de zoon en vice versa, broers maken ruzie, werkgevers onderdrukken hun werknemers. Fabrieken en firma's stoppen met functioneren door de anarchie en de rijken buiten het werk van de arme uit. In het zakenleven proberen mensen elkaar te bedriegen. Wanorde, conflicten en anarchie wordt een manier van leven voor de leden van de maatschappij. De reden voor dit alles is dat mensen geen angst voor God hebben. Mensen die geen angst voor God hebben, voelen zich vrij om onrecht te plegen en twijfelen niet om hun toevlucht te nemen tot extreme vormen van geweld en wreedheid, zelfs moord. Temeer zelfs zonder een gevoel van gewetenswroeging, durven zij openlijk hun gebrek aan spijt betuigen. In tegenstelling, iemand die ervan overtuigd is dat hij eeuwig in de Hel gestraft kan worden, zou nooit zo'n daden stellen. De moraliteit van de Koran maakt alle zulke weerbarstige daden onmogelijk. Alles is gemakkelijk, rustig en op de beste manier behandeld. Geen gerechtelijke dwalingen gebeuren nog en ondertussen hebben politiekantoren en gerechtshoven nog moeite om nog een zaak te vinden.
 
De vredevolle en aangename gemoedstoestand in alle klassen brengt voorspoed aan de maatschappij als een geheel. Wetenschappelijk onderzoek floreert, er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder een nieuwe ontdekking of een technologische doorbraak en het resultaat wordt gebruikt voor het nut van allen. Cultuur bloeit en leiders promoten het publieke welzijn. Deze voorspoed dankt zijn bestaan aan de menselijke geest die bevrijd is van druk. Eens iemands geest in rust, ontwikkelt het een beter denkvermogen en deze gemoedstoestand vergroot de ruimte tot nadenken. Het gevolg is duidelijk en onbeperkt gebruik van het verstand. Het leven volgens goede morele standaards brengt voorspoed aan de mensen; ze slagen in hun zakelijk en commercieel leven. Agricultuur en industrie bloeien. Op alle vlakken van inspanning is er een echte vooruitgang.
 
De oplossing is evident; zich keren naar God, de Schepper van alles en om waar geluk en rust te bereiken door trouw te blijven aan religie, die God ons aanmoedigt. God heeft ons meegedeeld dat de verlossing in deze wereld is zich te keren naar religie en heeft verheugende tijden gegeven dat zijn oprechte dienaars niet bang zullen zijn, op voorwaarde dat ze Hem gehoorzamen.
 
En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst die Hem voor hen behaagde zeker bevestigt, en dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn: zij zijn degenen die zwaar zondig zijn.
(Koran 24:55)
 
Daarom moet de Franse maatschappij, voor alle redenen hierboven opgesomd, zoeken naar een oplossing, niet in de afwezigheid van religie, maar in de praktijk van religieuze moraal. De oplossing voor de groeiende conflicten, stijgend geweld en economische ongelijkheid ligt niet in het verbannen van religie; in tegendeel het tegenovergestelde; het moet gezocht worden in een poging om religieuze moraal te verspreiden. Wanneer een natie God vreest, handelt het naar geweten en vertoont medelijden, genade en verdraagzaamheid. Er kan geen twijfel zijn dat het gemakkelijk geweld en vernedering in een maatschappij uitroeit.
 

1- Pocock, in; Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France , ed. J. G. A. Pocock, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1987, pp. 33-38.
2- Compterendu Gr. Or., 1903, Nourrisson, "Les Jacobins", 266-271; The Catholic Encyclopedia , "Masonry (Freemasonry)", New Advent, http://www.newadvent.org/cathen/09771a.htm
3- The Catholic Encyclopedia , "Masonry (Freemasonry)," New Advent, (http://www.newadvent.org/cathen/09771a.htm)
4- The Catholic Encyclopedia , "Masonry (Freemasonry)," New Advent, (http://www.newadvent.org/cathen/09771a.htm#VIII)
5- Nur Safa Tekyeliban, "Taassuba Karsi Mucadele" (Struggle Against Bigotry): From the Speech of Brother Gambetta made on July 8, 1875 in Clémente Amitié Lodge," Dogus Kolu Yilligi: Ankara Dogus Mahfili Çalismalari (Dogus Branch Yearbook: Ankara Dogus Society Studies) , 1962, Kardes Press, Ankara, 1963, p. 19
6- The Catholic Encyclopedia , "Masonry (Freemasonry)," New Advent, (http://www.newadvent.org/cathen/09771a.htm)
2005-07-15 12:45:37

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."